Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони

Ст.н.с. д-р Параскева Димитрова
Ст.н.с. I ст. д.ик.н. Васил Тодоров
Икономически институт на БАН ­ София

Резюме: Изследването има за цел да очертае основните характеристики на европейската регионална политика и нейните основни оси за развитие на селските райони. Изследователските въпроси, които се поставят за решаване в статията, са:
Как да се постигне разнообразяване на производството в селските райони?
Възможно ли е да се постигне устойчиво развитие на селските райони?
Как да се активизират жителите от селските райони да решават своите проблеми?
Как да продължи производството на селскостопанските продукти и тяхното преработване, използвайки структурните фондове на ЕС, предназначени за селските райони?
С отговорите на тези и други въпроси се цели да се разработи дългосрочна политика за развитие на селските райони, да се очертаят общите условия за реализация на Европейската политика в България за развитие на селските райони.
Ключови думи: селски райони, устойчиво развитие, приоритети.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The European Policy for Development of Rural Regions

P. Dimitrova, V. Todorov
Institute for World Economics of HAS ­ Sofia

(Summary)
The object of this investigation is to outline the basic characteristics of the European regional policy and its basic axis for development of rural regions. The research questions, which are put for solving in the paper, are defined as: How to be achieved diversification of the production in the rural regions?; If it is possible to reach the stable development of the rural regions?; How to stir up residents from the rural regions to solve their problems?; How to continue the production of the agricultural products and their processing, using the structural European funds for the rural regions?
With the answers of these and other questions is sought to foresight a long-term policy for development of the rural regions, to trace out the all conditions for realization in Bulgaria of European policy for development of the rural regions.
Key words: rural regions, stable development, priorities.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.09.2007 г.