Качество на заетостта на селското население

Ст.н.с. д-р Нона Маламова
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Прилагането на ОСП и ООП на ЕС, засилването на миграцията на млада и квалифицирана работна сила, изправят пазара на труда в селските райони пред редица предизвикателства, свързани с качеството на заетостта.
На преден план на пазара на труда в селските райони излиза необходимостта от: повишаване производителността на труда, рационално използване на работната сила, увеличаване доходите от труд и повишаване пригодността за заетост на дългосрочно безработните, етническите малцинства, младежите и възрастните заети, стесняване дела на сивата икономика в областта на трудовите отношения.
В статията е представен опита за адаптиране на методиката на ЕС за оценка качеството на заетостта на селското население в България. Включени са три индикатора, които отчитат отрасловата структура на заетостта на селското население, особеностите на влагането на труд в земеделието и начинът на формирането доходите на собствениците на фамилни стопанства. Тези индикатори са:
- промени в структурата на заетите лица в селските домакинства по размер на нетния общи годишен доход на един зает (една ГРЕ за земеделието);
- промени в съотношението ГРЕ (годишни работни единици) / заети лица в земеделието;
- брутна добавена стойност на една ГРЕ в земеделието.
Анализът на качеството на заетостта на селското население установи:
- стагнирала подоходна структура (в рамките на едногодишен период, 2004­2005, 53% от живеещите в селата запазват своя нискодоходен статус, 40% стабилизират доходите си в рамките на средно и високодоходните групи, а около 7% влошават статуса си);
- висока и устойчива скрита безработица на заетите в земеделието (през 2001 г. 46%, през 2005 г. ­ 45% от отчетената заетост);
- висок дял на дългосрочно безработните в структурата на безработицата в селата (над 50%)
- производителност на труда в земеделието равна на 14% от тази в ЕС-15 и съответно на 25% от тази в ЕС-25.
Ключови думи: качество на заетостта, селско население, продължително професионално обучение, гъвкави форми на заетост, пригодност за заетост

Прочетете цялата статия - PDF файл

Quality of Employment of the Rural Population

N. Malamova
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The application of CAP and COM of the EU, as well as the increased migration of young and qualified manpower pose a number of challenges to the labour market in the rural regions related to the quality of employment.
On the labour market in the rural regions the following necessities come to the fore: increased productivity of labour, rational utilization of manpower, increase of the incomes from labour and increase of the suitability for employment of the long-term unemployed, the ethnical minorities, the young and the aged employed, diminishing the share of grey economy in the area of labour relations.
The present article presents an attempt for adaptation of the EU methodology for evaluation of the employment of the rural population in Bulgaria. Three indicators have been included which account for the sector structure of employment of the rural population, the peculiarities of investing labour in agriculture and the way in which the income of the owners of family farms is formed. These indicators are:
- Changes in the structure of the employed in rural households by the size of the total net annual income per employee (one AWU in agriculture);
- changes in the AWU (annual work units) / persons engaged in agriculture ratio;
- gross value added per one AWU in agriculture.
The analysis of the quality of employment of the rural population revealed:
- stagnated income structure (within a one-year period, 2004­2005, 53% of the village inhabitants preserved their low income status, 40% stabilized their incomes in the frame of medium and high income groups and about 7% deteriorated their status);
- high and steady hidden unemployment of people engaged in agriculture (in 2001 ­ 46% and in 2005 ­ 45% of the reported employment);
- high share of long-term unemployed in the unemployment structure in the villages (above 50%);
- productivity of labour in agriculture equal to 14% of that in EU-15 and respectively to 25% of that in EU ЕС-25.
Key words: quality of employment, rural population, prolonged professional education, flexible forms of employment, suitability for employment

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.01.2008 г.