Симулационен модел за комплексна оценка на диверсификацията в аграрния сектор

Докторант Десислава Иванова
Тракийски университет ­ Ст. Загора, Аграрен Факултет, катедра “Икономика”

Резюме: Разработеният симулационен модел с отчитане на риска, дава възможност да се отчете влиянието на основните фактори на производството върху резултатите, в зависимост от типа на диверсифицираното производство и броя дейности.
Симулационният модел има за цел да представи резултатите от проучените диверсифицирани структури в аграрния сектор на база равнище и динамика на коефициента на диверсификация. Прави впечатление най-доброто равнище на показателите за комплексна оценка с отчитане на риска в групата на вертикално диверсифицираните структури. С добри показатели са и предприятията от групата на конгломератно диверсифицираните, които насочвайки производството в нови сфери на дейност, навлизат в непознати пазари и успяват ефективно да преструктурират инвестициите си, които са най-рискови от трите типа диверсификация.
Ключови думи: диверсификация, симулационен модел, коефициент на диверсификация, отчитане на риска

Прочетете цялата статия - PDF файл

Simulation Model for Complex Assessment of Diversification in Agrarian Sector

D. Ivanova
Trachian University ­ Stara Zagora

(Summary)
The developed simulation model dedicated to assess the risk renders the possibility for appraising the impact of main drivers of production on the results in dependence from the type of diversified production and number of activities. The simulation model has as a goal to represent the results from investigated diversified structures in agrarian sector, expressed on base level and dynamic of the coefficient of diversification. It is notable, the best level of all indicators for complex assessment dubbed with risk appraisal found in the group with of vertical-diversified structures. With good indicators are also the enterprises out of the group of diversified conglomerates that having oriented their production in new spheres of their activities, embarked into new markets and eventually managed effectively to restructure their investments, which typifies as the most jeopardized compared to all three types of diversification demeanor.
Key words: diversification, simulation model, coefficient of diversification, risk assessment

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 07.04.2008 г.