Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие

Н.с. д-р Божидар Иванов
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Анализът в изследването си поставя за цел да анализира състоянието и да проучи зависимостите, които се появяват при техническото обновяването на земеделието. Задачите, които ще бъдат разгледани са свързани с изследване на взаимодействието между размера на стопанството, разглеждайки го като функция на обработваемата земя и броя на машините на възраст до 5 години. В направеното изследване се доказва, че съществува пряка положителна връзка между размера на стопанствата и броя на новите машини с които те разполагат. Това е естествена ситуация, която се обяснява с икономически, финансови и предприемачески аргументи, застъпени в маргиналистичната теория. Като цяло, изследването посветено на влиянието на фактора транзакционни разходи при придобиването на нови технологии разкрива тяхната огромна роля и повдига основателно въпроса, дали на тях трябва да се гледа, като на вторични, несъществени подробности и дали да се продължи да не се считат като причина и пречка за стопаните потърсили обновяване на техният машинен парк. Много често, стопанските субекти като резултат на високите възприемани транзакционни разходи при придобиването на нови западни технологии могат въобще да избегнат опитите за такива транзакции, което съвпада с блокиращата роля която тези разходи играят в определена ситуация.
Ключови думи: техническо обновяване, транзакционни разходи, стопанства, машини, обработваема земя

Прочетете цялата статия - PDF файл

State and Dependences through the Technical Modernization of Bulgarian Agriculture

B. Ivanov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The analysis in the study poses as a goal to elaborate the state and to explore the dependences, which arise up through the technical modernization of the agriculture. The tasks, which will be broached and traversed, are connected with the study of relationships between the size of farm, viewing it as a function of arable land and number of machines over 5 years. In this research was substantiated that a direct positive correlation between the size of farms and number of new machines with which they dispose exists. It is normal situation, explicated by economic, financial and entrepreneurship motives asserted in marginal theory (neo-classical). Altogether, the study devoted to the impact of the transaction costs through the process of new technology adoption reveals their immense role and arise up the question whether this costs must be considered as some collateral, miscellaneous costs and whether to go on with their ignorance as a reason and constraint for farmers, looking for modernization of their machinery. Besides, very often the economic subjects as a result of high-perceived transaction costs through the adoption of new western technologies can completely reject any attempt for doing such transactions, which coincides with the hold-up effect that these costs perform in certain situation.
Key words: technical modernization, transaction costs, farms, machines, arable land

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 18.04.2008 г.