Бюджетът на Европейския съюз и Общата аграрна политика

Ст.н.с. д-р Вихър Мицов
Институт по аграрарна икономика ­ София

Резюме: Разглежда се развитието на бюджета на Европейския съюз (ЕС) (съответно бившата Европейска икономическа общност (ЕИО) през периода 1957­2007 г. С оглед на оптимална Обща селскостопанска политика (ОСП) се налага рестриктивна политика по отношение на субсидиите за фермерите и преразпределение на средствата по посока към втория стълб на ОСП ­ развитие на селските райони. Предвид насоките на евентуалното устойчиво развитие, трябва да се увеличат разходите за екологични цели. Анализът на рамката на бюджета на ЕС за 2007­2013 показва, че е възможно средствата, отпускани за наука да не бъдат достатъчни за постигане на целите на Лисабонската стратегия ­ да се превърне Европа в най-ефективна икономика от гледна точка на развитието на знанието и научно-техническия прогрес.
Ключови думи: Европейски съюз, бюджет, анализ, Обща селскостопанска политика.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The European Union Budget and the Common Agricultural Policy

V. Mitzov
Institute of Agricultural Economic ­ Sofia

(Summary)
In this article there is reviewed the development of the European Union (EU) (accordingly former European Economic Community (EEC)) budget during the period of 1957­2007. It is evident that in view of an optimum Common Agricultural Policy (CAP) it is necessary to conduct a restrictive policy regarding the subsidies for the farmers and the redistribution of assets towards the Second CAP pillar, e.g. ­ development of rural regions. Having in mind the directions of the eventual sustainable development, it turns out that there must be increased the environmental-oriented expenditures. The EU budget framework analysis for 2007­2013 shows that it is possible that the assets to be spent for science by the EU will not be sufficient for achieving the purposes of the Lisbon Strategy, e.g. to make Europe the most efficient economy from the point of view of development of knowledge and science and technological progress.
Key words: European Union, budget, analysis, Common Agricultural Policy.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 17.09.2007 г.