Развитие и перспективи на арендната организация в България

Ст. ас. Надежда Петровa
Гл. ас. д-р Венета Гайдарджиева
Тракийски университет ­ Ст. Загора

Резюме: Една от предпоставките за успешно адаптиране на земеделските стопанства към пазарните условия е формата на организация на производството в тях. В условията на голяма раздробеност на поземлената собственост с изключително нисък среден размер, арендуването на земеделска земя е начин за уедряване на земята и създава условия за изграждане на конкурентоспособни и ефективни земеделски стопанства.
В статията се разглеждат основни въпроси, свързани с развитието на арендните отношения. На основата на ретроспективен анализ са разкрити тенденциите в тяхното развитие, откроени са по-важните характеристики и са посочени основните проблеми на съществуващата арендна организация. Направени са съответните изводи от гледна точка на съществуващата нормативна уредба и въздействието є върху развитието на арендните отношения.
Ключови думи: арендуване, земеделска земя, арендни отношения, нормативна уредба

Прочетете цялата статия - PDF файл

Development and Prospects of Leasing Organization in Bulgaria

N. Petrova, V. Gaidardjieva
Thracian University ­ St. Zagora

(Summary)
One of the prepositions for successful adaptation of agricultural farms to the market conditions is the organizational structure of their production. Under the conditions of great fragmentation of the land property, accompanied with extremely low average size, the lease of agricultural land is a way for consolidation and creates conditions for setup of competitive and efficient agricultural farms.
In this paper, main issues concerning the development of the lease relations are investigated. On the base of retrospective analysis, the trends in their development are revealed, as the most crucial characteristics are identified and are posed out the main problems of existing leasing organizations. The relevant conclusions are drawn up in view of the current legislation and its impact on the lease relations' development.
Key words: leasing, agricultural land, lease relations, land legislation

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.09.2007 г.