Промени в социално-икономическото положение на селското население след влизането на Полша в ЕС

Маг. ЛУКАШ ЗВОЛИНСКИ
Д-р инж. АГНИЕШКА ВЖОХАЛСКА
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Направеният анализ на социално-икономическото и демографското състояние, е основа за разкриване икономическите промени в селските райони. От своя страна особеностите на демографската структура в голяма степен са резултат от характера и посоката на икономическите промени.
Анализът дава основание да се предположи, че по-нататъшното увеличение на относителния дял на младите хора, необвързани семейно или отлагащи във времето създаването на семейство, ще окаже негативно влияние на броя на семействата, респективно на броя на ражданията.
Образователното равнище на лицата от земеделските семейства, показва, че делът на лицата с висше образование е най-висок в тези райони на страната, където населението не е заето само с традиционното земеделие, а икономическата му активност се свързва най-вече със заетост извън рамките на земеделското стопанство. Такава ситуация се очертава преди всичко в югоизточния и югозападния макрорайони в страната. Развитието на неземеделските сектори на икономиката в районите със селско население, а също и силните миграционни тенденции в тези райони, са причина за стремеж на младите хора към придобиване на по-високо образование.
Анализът на демографския профил на изселващите се от селските райони показва, че мигрират предимно младите и добре образовани хора. Всеки девет от десет души, които напускат селските райони през 2005 г., са в трудоспособна мобилна възраст, а всеки шест от десет притежават поне средно образование. Както от земеделските семейства, така и от неземеделските, по-често селските райони са напускани от жените, при това те са и по-образовани от мъжете, което повлиява на относително високото ниво на образование на напускащите. Трябва да се подчертае, че в полското общество, явлението миграция не е ново, като се има предвид миграцията от селските райони както по време на окупацията на Полша, така и по време на войните, а също и през втората половина на 20 век. Сега явлението миграция, особено задграничната, трудно може да се оцени еднозначно, тъй като има свои измерения в контекста на самия мигриращ и общността, която напуска, а също и в общата макроскала на обществото и икономиката.
Ключови думи: социално-икономическо състояние, селско население, Полша, ЕС

Прочетете цялата статия - PDF файл

Changes in Social-Economic Situation of Rural Population after Accession of Poland in EU

L. ZVOLINSKY, A. VZHOCHALSKA
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
Evaluation of changes in the social and economic structure of the rural population in the First Years of EU Membership.
The analyses of social and demographic structures carried out are a significant reason to define the economic transformations in rural areas. To a large extent, the properties of social and demographic structures are a consequence of the specificity and direction of economic changes.
Based on analyses made, one may expect that further increase of the percentage of young persons staying single or postponing the decision on founding a family will negatively impact the number of marriages and thus the number of births.
The level of education of population related to agricultural holdings have shown that the percentage of persons with higher education is the highest in the regions of Poland in which the population is not related to traditional agriculture only, and its economic activity relates in particular to work outside the farms. Such situation occurred mainly in the south-eastern and south-western macro-regions. Non-agricultural sectors of economy in rural areas, as well as migration objectives contribute to pro-educational behaviours, i.e. the pursuit of the younger persons for the highest possible level of education.
The absorption of people with higher education, lower than in the cities, less jobs, lower wages and generally worse living conditions in the rural areas are one of the most important reasons for migration of rural population into cities and abroad.
The analysis has shown that the factors which hamper the mobility of the population, include as the most important: high prices of flats and high costs of living in the cities, as well as a certain apprehension of the unknown, which is particularly well visible in case of migrations abroad.
The analysis of demographic features of migrants from rural areas proves that mostly young and well educated persons migrated. Every nine in ten persons leaving rural areas in 2005 was in the mobile production age and six in ten persons had at least secondary education. Both in case of agricultural households and non-agricultural households, the women left rural areas more often, and they were better educated than men, which positively influenced the relatively high level of education of migrants. It must be stressed that in the Polish society the phenomenon of migration is not new, as people migrated from Polish rural areas during the partitions of Poland, in t he period of both world wars as well as in the second half of the 20th century. At present, the migration, in particular foreign migration, cannot be unequivocally evaluates, as it must be assessed both with respect to the migrating person and the community he/she is leaving, as well as in the macro social and economic scale.
Key words: social-economic situation, rural population, accession, EU, education, farmers

See the article as a PDF file