Условия на живот и здравословно състояние на селското население след присъединяването на Полша към Европейския съюз

Д-р инж. АГНИЕШКА ВЖОХАЛСКА
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша
Институт за регионална и социална политика - Варшава, Полша

Резюме: През 2000-2005 г. са отбелязани положителни промени, отнасящи се до оборудването на селските домакинства в Полша с избрани елементи на техническата инфраструктура и техниката за бита. Въпреки това, все още съществува диспропорция както между отделните селски домакинства, така и между селските и градските домакинства.
Оценката на данните, отнасящи се до здравето на селското население, е доста сложна, тъй като засяга не само хигиената, лечението, профилактиката и храненето, а е свързана и с културата и условията на живот и труд в селската среда. Не могат да бъдат изключени също и други фактори, влияещи на здравословното състояние на селското население като, индивидуалната устойчивост и генетичната предразположеност на отделните хора. На този етап най-важен се оказва въпросът за здравната просвета на селското население. Това произлиза от факта, че все повече здравословното състояние и устойчивостта на селското население към заболявания, са обусловени от фактори, свързани със социално-икономическото развитие, което се отразява и на образователното равнище на обществото.
Ключови думи: селско население, присъединяване, условия на живот, здравословно състояние, Полша, ЕС

Прочетете цялата статия - PDF файл

Selected Aspects of Life and Health Condition of the Rural Population after Accession to the EU

A. WZHOCHALSKA
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland
Social and Regional Policy Department

(Summary)
In the years 2000-2005, positive changes relating to the equipment of rural areas of Poland were noted, both with respect to selected elements of technical infrastructure and to fixed assets. An existing disproportion between particular groups of households and cities is still visible.
The assessment of the issues related to health condition of the rural population is very complex, as it includes not only hygiene, medical treatment, prevention and nutrition, but also questions related to culture and living and working conditions in rural areas. Such factors as individual resistance and genetic predispositions of individuals must not be left out either. It seems that at present the most important issue is the pro-health education of the rural communities. It results from the fact that more and more the health condition and health predispositions of the society are conditioned upon the general social and economic development, which translates to the educational achievements of the society.
Key words: rural population, accession, health, EU, households, Poland

See the article as a PDF file