Условия за развитие на предприемачеството в селските райони на Полша

Инж. маг. Павел Хмелински
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Периодът след присъединяването на Полша към ЕС се отрази много благоприятно върху развитието на полските предприятия, действащи в условията на конкуренция на единния европейски пазар. Макроикономическите условия влияят положително за развитие на предприемачеството на село, но все още съществуват слабости от институционално - правен характер (главно данъчни утежнения, както и усложнени процедури за започване на нова стопанска дейност), които са причина увеличаването на броя на новите фирми да е все още ограничен.
В Полша все още най-популярният източник за финансиране на дейността, в т.ч. и на инвестиционната активност, е собственият капитал, но непрекъснато нараства и ролята на чуждестранния капитал. Наред с банковите кредити, все по-популярно става използването на инструментите на пазарния капитал, лизинга, както и средствата от структурните фондове. Положително върху предприемчивостта се отразява подкрепата в селските райони, осъществявана в рамките на Секторната оперативна програма по мярката “Диверсификация на земеделската и близките до нея дейности, с цел осигуряване на алтернативни източници на доходи. В рамките на тази мярка до февруари 2008 г. са подадени 7170 молби и е реализирано плащане на обща сума от 251,6 млн. злоти. Въпреки доброто ниво на усвояване на тези средства за развитие предприемчивостта на село, пред полското правителство продължава да стои предизвикателството за създаване на по-благоприятна административно-правна среда за предприятията: промоциране на по-активните предприятия, развитие на институционалната система за оказване подкрепа на предприемчивостта на село, както и активна фискално-административна политика.
Ключови думи: предприемачество, развитие на селските райони, ОСП, Полша.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Determinants of Development of Rural Еntrepreneurship in Poland

P. Hmelinsky
Institute of Agriculture end Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The evolution of rural entrepreneurship is intrinsic to multifunctional rural development. Entrepreneurship is not just a part of economic development - it is the basis of long-term economic development Poland’s joining the European Union resulted in new instruments for promoting rural entrepreneurship, co-financed by the Community budget. The study is aimed at outlining the framework of analysis for policy aspects of entrepreneurship development and identifying factors influencing rural entrepreneurship, particularly after Poland’s accession to the European Union. Accession to the EU brought new opportunities for rural entrepreneurship and financial sources: start-up and investment capital. From 2004 a total of 7,170 applications for financial assistance of PLN 524 million were submitted under the Sectoral Operational Programme for Agriculture measure “Diversification of agricultural activities and activities close to agriculture to provide multiple activities or alternative incomes. Support under this measure is estimated to have directly generated ca. 4,600 jobs. This shows positive influence of EU co-financed measures impact on entrepreneurship development in Poland however it is still the state main role to promote development of non-agricultural activities on rural areas is not only support through EU-programmes but also by implementing favourable tax policy as well as improvement of the legislation quality.
Key words: entrepreneurship, rural development, Common Agricultural Policy, Poland

See the article as a PDF file