Еволюция на ОСП и новата парадигма за развитие на селските райони

Д-р ЗБИГНЕВ ФЛОРИАНЧИК
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: В статията е представена многопосочната еволюция на Общата аграрна политика, както и Новата парадигма в развитието на селските райони. Концепциите са съотнесени към основните характеристики на полското земеделие. Установено е, че устойчивото нарастване на доходите от земеделието зависи от структурните промени. Затова и доходите трябва да бъдат подпомогнати от инвестиционните инструменти, които оказват косвено влияние върху тях.
Ключови думи: еволюция, обща аграрна политика, нова парадигма, селски райони

Прочетете цялата статия - PDF файл

Evalution of Polish Agriculture Development and New Paradigm of Rural Development

Z. FLORIANCZYK
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
In the article evolution of Common Agricultural Policy is presented toward multifunctional and New Paradigm of rural development. Those concepts of development are confronted with main characteristics of Polish agriculture. It is argued that sustainable increase of incomes in agriculture depends on structural changes. Therefore should be supported through investment type instruments with less direct income support.
Key words: tendencies, polish agriculture development, new paradigm, rural development

See the article as a PDF file