Плащания за биологично производство и демографска прогноза до 2011 г. в селските райони

Ст.н. д-р ИВАНКА ЯНАКИЕВА
Ст.н. д-р МИНКА АНАСТАСОВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се изследват два проблема - единият има отношение към екологичните и икономическите, а другия - към демографските. Предмет на изследването ще бъдат компенсаторените плащания в биологичното земеделие и развитието на демографските процеси в българските села до 2011 г.
Целта на изследването на първия проблем е да се обоснове методологията за определеняне на компенсаторните плащания в биологичното земеделие и да се определи тяхното ниво, като една от предпоставките за постигане на устойчиво развитие на земеделието в селските раиони.
Прави се анализ на целите, същността и състоянието на под-мярка “Биологично земеделие”. Обосновава се методологията за определяне на компенсаторните плащания в биологичното растениевъдство и пчеларството в преходния период. Предлагат се нивата на плащанията.
Целта на изследването на втория проблем е да се анлизира по-нататъшното развитие на демографските процеси в българското село.
Изследва се демографското развитие на българските села, очертават се основните теоретични положения на използвания математически модел за прогнозиране числеността на селското население по полово-възрастов състав, анализират се получените прогнозни резултати за очаквания демографски потенциал в селата до 2011 г.
От изследването произтичат следните по-важни изводи и препоръки:
- тенденцията на намаление на населението в селата ще продължи;
- негативните демографски процеси ще задълбочават влошаването на възрастовата структура на населението;
- прогнозираният демографски дефицит ще влоши степента на усвояване на средствата от еврофондовете;
- за преодоляване на тази ситуация са необходими спешни мерки и промени в демографската и социалната политика на страната;
- усилията на целия местен потенциал също трябва да са насочат към мобилизиране усвояването на средствата от еврофондоветe.
Ключови думи: компенсаторни плащания, биологично земеделие, агроекология, демогафски проблеми, демогафска прогноза.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Payments for Biological Production and Demographic Forecast for the Rural Regions until 2011

I. YANAKIEVA, М. АNASTASOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
Two issues will be addressed in the present work - one of them is related to the ecological and economical problems and the other one - to demographic ones. The compensatory payments in biological agriculture and the development of the demographic processes in Bulgarian villages up to 2011 will be the subject of the study. The aim of the investigation of the first issue is to substantiate the methodology for determination of the compensatory payments in biological agriculture and to determine their level as one of the prerequisites for achieving steady agricultural development in rural regions.
The aims, essence and state of the sub-measure” Biological agriculture” is analyzed. The methodology for determination of the compensatory payments in biological plant-growing, bee-keeping and in the transition period is substantiated. The levels of payment are proposed. The aim of the investigation of the second issue is to reveal the further development of the demographic processes in the Bulgarian village. The demographic development of Bulgarian villages is investigated, the major theoretical principles of the mathematical model used for forecasting the distribution of the rural population by sex and age is outlined, the obtained prognostic results for the expected demographic potential in the villages until 2011 is analyzed.
The following conclusions and recommendations of greater importance ensue from this investigation:
- The tendency for decrease of the population in villages will be preserved;
- The negative demographic processes will deepen the deterioration of the age structure of the population;
- The forecast demographic deficiency will decrease the extent of assimilation of the subsidies from the European funds;
- Urgent measures and changes in the demographic and social policy of the country are necessary for coping with this situation;
- The efforts of the whole local potential should also be directed to mobilization of the assimilation of the subsidies from the European funds.
Key words: compensatory payments, biological agriculture, agroecology, demographic problems, demographic forecast

See the article as a PDF file