Влияние на структурните фондове върху развитието на селските райони в Полша - промени и реформи на ОСП

Д-р МАРЕК ВИГЕР
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Членството на Полша в Европейския Съюз промени икономическите условия за развитие на полското земеделие и селските райони. Най-важните фактори за тези промени, наред с достъпа до единния европейски пазар и макроикономическите условия, са Общата селскостопанска политика и структурните фондове.
ОСП предизвика нарастване на подкрепата за земеделието, а структурните фондове задвижват съществени парични потоци, предназначени за модернизация на хранителната промишленост и развитие на селските райони.
Перспективата за реформи на Общата селскостопанска политика, водещи до по-голяма либерализация на земеделските пазари, пораждат необходимост от подкрепа на конкурентоспособността на земеделските стопанства, което може да има решаващо значение за перспективите на развитие на този сектор. Новият стратегически подход за развитие на селото, променя приоритетите в структурната и регионалната политика и засилва подхода за планиране на местното развитие отдолу.
Ключови думи: структурни фондове, селски райони, промени и реформи, ОСП, Полша

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of the Structural Funds on the Development of Rural Regions in Poland - Changes and Reforms of Common Agricultural Policy

M. VIGIER
Institute of Agricultural Economics and Food Industry - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The membership of Poland in European Union has eventuated into changes in economic conditions for the development of Polish agriculture and rural regions. The most crucial factors for these changes, along with the accession to the common European market and macro-economic drivers, are Common Agricultural Policy and Structural Funds. The CAP has provoked an increase of the support for agricultural sector, whereas the Structural Funds respectively propel up significant funds bound for modernization of food industry and development of rural regions. The outlook for the reforms of Common Agricultural Policy connected with greater liberalization of agricultural markets bring about necessity from the further support of the competitiveness of farms, which may have crucial role for the future prospects for the sector development. The new strategy approach regarding rural development imposes changes in priorities in structural and regional policy and promotes the planning approach for local development, known as “bottom-up”.
Key words: structural funds, rural regions, changes and reforms, CAP, Poland

See the article as a PDF file