Бюджетни инструменти на общинското самоуправление за подпомагане развитието на извънземеделската стопанска дейност в селските райони

Д-р Адам Вашилевски
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: В статията е направен анализ на зависимостите между собствените бюджетни приходи на общините, инвестиционните разходи и броя на стопанските субекти.
Целта на анализа е статистическото измерване на тези зависимости. Направен е опит за определяне на степента, в която собствените приходи на общините са предназначени за инвестиране, както и нивото на инвестиционните разходи, необходими за генериране на стопански субекти. В последният етап от изследването се определя вероятното ниво на нарастване приходите на общините, в резултат на създаването на нов стопански субект. Това е извършено на базата на проучване на отделни стопански субекти на физически лица, както и на частни дружества, регистрирани по търговския закон, с участието на чуждестранен капитал.
В анализа на зависимостите между приходите на общините, инвестиционните разходи и развитието на извънземеделската стопанска дейност са използвани данни от Банката за регионални данни на Главното статистическо управление, отнасящи се за общините. Основни методи на анализа на данните са: описателен анализ, сравнителен анализ и регресионен анализ. Направено е проучване на юридическите актове на Република Полша в изследваната предметна област.
Ключови думи: бюджетни инструменти, общинско самооуправление, извънземеделска дейност, селски райони

Прочетете цялата статия - PDF файл

Budget Measures of the County Self-Government Supporting Local Economic Development in Rural Areas

A. Wasilewski
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The paper presents an analysis of interrelationships between county own revenues, their investment expenditures and the development of non-agricultural economic activities in rural areas. The key-objective of the analysis was to confirm statistical significance of the above relationships. Next step was simple and multiple regression analysis to estimate to what extent the own budget revenues are invested by county self-government and what level of communal investments is required for rise of one enterprise. Finally the increase of local taxes as a result of local business development was estimated. The research was particularly focused on the change of private persons number and the number of firms with foreign capital.
The leading research methods were the descriptive, comparative, correlation and regression analysis. In addition the documentation study, focused on the legal acts of Polish Republic, was done. The empirical material for the research were data of the Central Statistical Office for the county level.
Key words: budget measures, county self-government, local economic development, rural areas

See the article as a PDF file