Основни характеристики на високодоходните стопанства в периода на интеграция на Полша в ЕС

Д-р инж. Божена Карват-Вожняк
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Фамилното стопанство има важни икономически функции - осигуряване определено равнище на доходите, определен жизнен стандарт и възможности за развитие на земеделското производство. Реализирането на тези функции в условията на нарастваща конкуренция на земеделския пазар, изисква непрекъснати промени в размера и структурата на производствените ресурси на стопанствата, в това число и на високодоходните стопанства.
Целта на статията е да се изследват процесите на интегриране на полската промишленост и земеделие към структурите на Европейския съюз и тяхното влияние на икономическите характеристики на високодоходните стопанства.
Фамилни високодоходни стопанства са тези, чиито стойностен обем на земеделска продукция за пазара, гарантира получаване на доходи от фамилното стопанство, най-малкото равни на средната работна заплата извън земеделието. Основен емпиричен материал, използван в тази разработка са резултатите от периодичните теренни изследвания на IERiGZ-PIB главно от 2000 и 2005 г. Анкетните проучвания са репрезентативни и обхващат около 4 хил. стопанства на физически лица, чиято използвана земеделска площ надхвърля 1 ha.
Направеният анализ показва, че запазването на конкурентоспособни позиции на пазара на земеделска продукция и възможността за получаване на удовлетворяващи доходи от земеделската дейност, изискват значителни промени в производствените ресурси и във производствения профил на високодоходните стопанства. Осъществяването на тези промени може да бъде резултат от висока инвестиционна активност. Присъединяването към ЕС ускори някои процеси. Най-значителна е промяната в придобиването на земеделска земя от високодоходните стопанства. За периода 2000-2005 г., средният размер на земеделската земя в групата на високодоходните стопанства се увеличава с 27%, докато през периода 1996-2000 г. този ръст е едва 12%. Процесите на концентрация на земеделска земя обуславят интензивност-та на производството (особено това на животинска продукция); повишаването на качеството и модернизирането на притежаваните ДМА, както и интензивните процеси на опростяване на производствения профил, а също и усилията за подобря-ване на управлението. Това вече дава резултати в нарастването на производителността на труда.
Ключови думи: високодоходни стопанства, характеристики, интеграция, Полша.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Characteristics of Highly Commercial Family Farms and Poland's Integration into the European Union

B. Karwat-Wozniak
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
A family farm plays a prominent role in economic activity of members of the farming family when it provides a level of income ensuring acceptable living conditions and farm development. Satisfying this assumption under growing competition in the agricultural market involves continuing changes in the size and structure of the production potential of holdings, even those producing on a sufficiently large scale, namely highly commercial units.
The paper was aimed to analyse the effects of integration of Poland’s economy and agriculture into the European Union structures on economic and production characteristics of highly commercial farms.
A highly commercial family farm was defined as a unit where the scale of agricultural commercial production ensured income from work on the family farm at least at the level of average earnings from non-agricultural activities.
Empirically, the study was mainly based on the results of field surveys conducted periodically by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, mostly on the findings from the 2000 and 2005 surveys. The surveys covered a fixed and representative sample of approx. 4,000 farms of more than 1.00 ha of agricultural land and owned by individuals.
The analysis demonstrated that maintaining the competitive position in the agricultural market and earning fair income from farming activities required significant changes in the production potential and in the functioning of highly commercial units. Such changes, in turn, usually involved relatively high investment activity. Furthermore, Poland’s accession to the European Union stimulated adjustment processes. Changes in the group of highly commercial units were best reflected in the area of agricultural land. Between 2000 and 2005, the average farm size in the group of highly commercial holdings increased by 27%, compared to a 12% rise in 1996-2000. The concentration of agricultural land entailed the intensification of production, particularly animal production, the increase in and modernisation of fixed assets as well as the simplification of production profiles. In their efforts to adapt agricultural holdings, farmers from highly commercial units were primarily oriented towards improving farming efficiency, which mostly resulted in increased labour productivity.
Key words: high profitable farms, characteristics, integration, Poland

See the article as a PDF file