Насоки на развитие на животновъдството в периода на европейската интеграция

Н.с. д-р Божидар Иванов
Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Ст.н.с. д-р Пламена Йовчевска
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се разкрият насоките за развитие на подотраслите в животновъдството в периода до 2010 г., на база изследване на група от индикатори: количествени - потребление, търговия, цени, пазарна реализация, разходи за фуражи, производителност и качествени - квоти, субсидии, качество на животинските продукти, хуманно отношение, опазване на околната среда, здраве и болести, племенно-развъдна дейност и на база на тези индикатори се обосноват направените прогнози. Прогнозата за българското животновъдство до 2010 г. се оказва неоптимистична. Очевидно е, че то се нуждае от реформиране. Реформите ще отразяват не само нуждите на националния пазар, който изпитва остър недостиг на месо за преработка от ЕРД, свине и птици, но и на световните тенденции и главно от условията на Общия пазар на Европейския съюз. Голямата надежда на производителите в животновъдството си остава членството на страната в ЕС и прилагането на политиката на ЕС, за подпомагане на отрасъла, основно чрез втория стълб на ОСП в осите повишаване на конкурентоспособността (мерките за модернизация, полупазарни стопанства и млади фермери) и опазване на околната среда (агроекологични мерки, планински и изостанали райони), както и влизането на страната в общия пазар с тенденции за изравняване на цените и нови нива на търсенето и предлагането, което може да се окаже положително.
Ключови думи: развитие, животновъдство, интеграция, индикатори, фуражи

Прочетете цялата статия - PDF файл

Trends for Development of Livestock in the Period of European Integration

B. Ivanov, V. Hadjieva, P. Yovchevska
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The goal of the paper is to reveal the directions of development of livestock industries in the period till 2010, based on the research of indicators: quantitative - consumption, trade, prices, market sales, forage expenses, productivity and qualitative - quotas, subsidies, quality of livestock productions, animal humanity, environment prevention, health and diseases, purebred breeding, etc, as on this basis, the forecasts are substantiated. The short tern forecast for the Bulgarian livestock till 2010 turns out to be bleak (pessimistic). Obviously, the sector needs from changes and restructuring. The changes should meet not only the needs of domestic market, which shows a crucial shortage of meat for processing from bovine, pig and poultry but also to cope with worldwide dynamic and ultimately with the conditions entailing from CAP of EU. The great hope for producers in livestock remains to be the membership of the country in EU, due to implementation of EU policy devoted to the support of the sector, mainly by second pillar of CAP in the axes increase of competitiveness (measures for modernization, semi-subsistence farms and young farmers) and environment protection (agro-ecological measures, mountainous and backward areas) as well as the integration of the country into common market accompanied with the trends for price adjustment and new thresholds of demand and supply, which might eventually be positive.
Key words: development, livestock, integration, indicators, fodder

See the article as a PDF file