Възможности и перспективи за развитие на хранителната индустрия след присъединяването на България към ЕС

Ст.н.с. д-р ЦВЕТАНА КОВАЧЕВА
Ст.н.с. д-р ИЗИДЕ ПЕТРОВА
Ст.н.с. д-р НОНА МАЛАМОВА
Н.с. ТЕОДОР РАДЕВ
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Изследват се състоянието и промените на световния и европейския пазар на храни, тяхното влияние и предоставените възможности и перспективи за развитието на националното ни производство, търговията на храни и напитки, след присъединяване на България към ЕС.
Очертават се перспективите за развитие на отраслите за производство на храни и напитки, на базата на прогнозите за развитие на глобалния пазар за земеделски продукти, и резултатите от анализа за развитието на хранителната индустрия за периода 2001-2006 г. Перспективите за развитие на отраслите за храни и напитки в условията на интеграцията ни в ЕС и глобализацията на пазарите, се определя от една страна от пазарното търсене и от друга, от възможностите им да се конкурират с останалите участници на пазара. Търсенето на храни и напитки ще продължи да нараства. На базата на очертаващия се дефицит, ценовите равнища ще се запазят високи, което ще направи и инвестициите оправдани. Успехът ще се определя от оптимизиране на съотношението разходи-качество.
Извършен е анализ на възможностите и заплахите, които предоставя присъединяването на България към ЕС и на сравнителните предимства на отраслите, провеждащи храни и напитки, чрез очертаване на силните и слабите им страни. Предлагат се мерки в няколко основни области и направления, които да създадат по-благоприятна среда за изява на силните страни, повишаване на конкурентоспособността на производството и разширяване на производството и пазарите на българските храни и напитки.
Ключови думи: индустрия, храни, напитки, присъединяване, производство, ЕС

Прочетете цялата статия - PDF файл

Opportunities and Prospects for Development of Food Industry after Accession of Bulgaria into EU

T. KOVACHEVA, I. PETROVA, N. MALAMOVA, T. RADEV
Institute of Agricultural Economic - Sofia

(Summary)
In the report, the state and changes of world and European market of food is investigated along with the study of its impact and emerged opportunities and prospects for development of national production and trade with food and beverages after accession of Bulgaria into EU. The prospects for development of particular industries specialized in production of food and beverages are outlined based on the forecasts for development of global market of agricultural products and results from the analysis of food industry over the period 2001-2006. The prospects for development of national industries for food and beverages under the condition of EU integration and globalization of markets are being determined on the first hand from the market demand and from the other hand from the feasibility, those firms to compete with other participants in the market. The demand of food and beverages will continue to rise up, as on the base of reported deficit, the price levels will keep up, which will rationalize and justify further investments. An analysis of opportunities and impending threats, which accompanied the accession of Bulgaria into EU as well as the explication of comparative advantages of industries, producing food and beverages by depicting their strong and weak sides is drawn up. The measures in several areas that to create more propitious environment for realization of strong sides of the industries and increase of competitiveness of production together with spread of the production and market supply of national food and beverages are pointed out and suggested.
Key words: industry, food, beverages, accession, production, EU

See the article as a PDF file