Проблеми и перспективи за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Ст.н.с. д-р Мимоза Младенова
Ст.н.с. д-р Мария Рисина
Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Протичащото преструктуриране в предприсъединителния период не доведе до съществени положителни промени в организационно-стопанската структура в земеделието, не подготви отрасъла за пълно усвояване и ефективно оползот-воряване на субсидиите.
След присъединяването на България към ЕС стои въпросът за ефекта от прилагането на политика, предназначена за по-високо равнище на развитие на българското земеделието - доколко и в каква степен ще реши съществуващите проблеми, няма ли да породи нови и какво ще е влиянието върху броя и структурата на земеделските стопанства.
В секторен разрез са очертани проблемите пред земеделските стопанства във връзка с прилагането на регулаторните механизми и мерките на ОСП на ЕС, породени от преобладаващо дребно производство и по-ниско технологично равнище, конкурентоспособност, вертикална и хоризонтална интеграция и др.
Въз основа на проведеното изследване е направена оценка за обхвата и влиянието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства:
- Нерационалната организационно-стопанска структура при стартирането на ОСП на ЕС, силно стеснява кръга на земеделските стопанства, които отговарят на условията за получаване на подкрепа.
- С изключение на зърнопроизводителите, мерките и механизмите на ОСП не подкрепят в достатъчна степен стабилното и устойчиво развитие на стопанствата в останалите сектори.
- Механизмите на ОСП и предлаганата помощ не са адаптирани в достатъчна степен и по подходящ начин към специфичните проблеми на производителите.
- При по-ниското равнище на развитие на нашето земеделие, диференцираното подпомагане на старите и новите страни-членки на ЕС, ще увеличи конкурентния натиск върху земеделските производители.
Разгледани са факторите, възможностите и перспективите за развитие на земеделските стопанства в секторите, най-силно регулирани от ОСП на ЕС и в които, по оценка от изследването се очертават най-сериозни проблеми.
Ключови думи: земеделски стопанства, ОСП, развитие, проблеми, перспективи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Problems and Outlooks for the Development of Agricultural Farms under the Condition of CAP of EU

N. Koteva, M. Mladenova, M. Risina, H. Bachev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The running restructuring in the pre-accession period has not led to significant positive changes in organizational-economic structure in agriculture, has not prepared the sector for fully appropriation and efficient using of the subsidies. After, the accession of Bulgaria into EU, the question for the effect from implementation of policy designated into higher level for development of Bulgarian agriculture is arising, up to where and up to what extent this policy will solve the existing problems, whether this policy will not cause new problems and finally what will be the impact of this policy on the number and structure of agricultural farms.
By a sectoral cutting are delineated the problems, the agricultural farms face connected with implementation of regulative mechanisms and measures of CAP of EU and originating from predominantly fragmented production and weak technological level, competitiveness, vertical and horizontal interlinking, etc. Based on the conducted study is done appraisal for the scope and influence of CAP of EU on the agricultural farms:
- Irrational organization-economic structure at the inception of CAP of EU strongly restrains the strata of agricultural farms, which meet the stipulations and are eligible for grasping support
- Unless cereal producers, measures and mechanisms of CAP turn out not to underpin in the adequate level the stable and sustainable development of farms belonging to other sectors
- Mechanisms of CAP and offered support are not adapted up to sufficient extent and in the proper way to the particular problems of producers.
- Under the lower level of development of national agriculture, differential support of old and new member countries of EU will likely amplify the competitive pressure on the agricultural producers.
In the paper are elaborated the factors, possibilities and outlooks for the development of agricutlural farms in the sectors, the most regulated by CAP of EU, wherein according to the research are observed the most severe problems.
Key words: agricultural farms, CAP, development, problems, outlooks

See the article as a PDF file