Българското земеделие - предизвикателства, проблеми и насоки на развитие в условията на ОСП

Ст.н.с. д-р ЯНКА СЛАВОВА
Ст.н.с. д-р МАРИЯ АТАНАСОВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се прави анализ и оценка на развитието на селскостопанското производство за периода 1985-2006 г., от гледна точка на задоволяването на българския пазар с продоволствени продукти и аграрния експорт.
Разкриват се отрицателните тенденции, изразени в продължително и устойчиво намаление на производството, засилване на дефицита на хранителни продукти на вътрешния пазар. Настъпват неблагоприятни промени в структурата на производството, насочена към увеличаване делът на екстензивните производства и намаляване този на плодовете и зеленчуците, което отслабва конкурентните позиции на износа. Под влияние на Общата селскостопанска политика се разкриват възможностите и благоприятните предпоставки за спиране на спада и стимулиране развитието на българското земеделие.
Ключови думи: производство, растениевъдство, потребление, износ, търговия.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Bulgarian Agriculture - Challenges, Problems and Tendencies of Development in the Condition of CAP

Y. SLAVOVA, M. ATANASOVA
Institute of Agricultural Economic - Sofia

(Summary)
In the paper, an analysis and assessment of agricultural production development for the period 1985-2006 by the sufficiency of Bulgarian market with food and agrarian export point of view is done. The negative tendencies, evincing in persistent and long-lasting decrease of production as well as expanding the deficit of food products in the domestic market are revealed. Adverse changes in the structure of production connected with enhancing the share of extensive productions and visa-versa reducing the percentage of fruit and vegetable production are observed, which slackens the competitive positions in terms of trade. Through the impact of Common Agricultural Policy, the opportunities and favorable prepositions for turning around the regress and for animating of Bulgarian agriculture occur.
Key words: production, crop agriculture, consumption, export, trade

See the article as a PDF file