Глобализацията и бъдещето на земеделието

Проф. д-р Анджей Ковалски
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Глобализацията отваря нови възможности за развитие на международното икономическо сътрудничество. Все още не е разрешен спорът за влиянието на глобализацията и либерализацията върху темповете на социалното и икономическото развитие. Един от най-важните проблеми на развитието на съвременната световна икономика е включването на земеделието в системата на пазарното регулиране и определяне характера на земеделската политика в национални и извъннационални мащаби. Анализът на световното земеделие е необходима предпоставка за определяне насоките на полското земеделие и земеделската политика. Земеделската политика трябва във все по-голяма степен да се основава на глобални предпоставки. Нарастващата международна конкуренция принуждава европейското земеделие да бъде конкурентоспособно, преди всичко по отношение на качеството или с други думи по-широко да се прилага контрол на процеса на производство на хранителни продукти, съгласно определените норми за качество. Това изисква комплексна реорганизация на земеделския сектор.
Ключови думи: глобализация, бъдеще, земеделие

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Globalization and the Future of Agriculture

A. Kowalski
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
Globalization creates new possibilities for further development of international economic cooperation. Debates regarding the influence of globalization and liberalization on the social and economic development remain unresolved. Two of the most important development problems of the contemporary global economy are: the incorporation of agriculture into the system of market regulations and redefinition of agricultural policy at the national and supranational level. Some analysis of the world agriculture constitutes an essential contribution to the development of the Polish agriculture and agricultural policy as they should be increasingly based on global conditions. Growing competition forces European agriculture to compete on quality first, i.e. on dissemination of technologies of food production control in accordance with quality standards. Therefore it requires comprehensive reorganization of the whole agricultural sector.
Key words: globalization, future, agriculture

See the article as a PDF file