Изследване на иконометрични модели за оценка на земеделска земя

Гл. ас. ГЕОРГИ КОСТОВ ЛЪЧОВ
Ст. ас. НАДЕЖДА ПЕТРОВА
Тракийски университет ­ Ст. Загора

Резюме: Изследването на иконометричните модели позволява да се даде инструментариум, който да разкрие детерминантите на цената на земеделската земя. Застъпено е схващането, че с прилагането на иконометричните модели може да се обяснят съществуващите цени и тенденциите на тяхното развитие. Като основна детерминанта на цената на земеделската земя се извежда нейната способност да се реализира доход от използването й. Проучени са някои иконометрични модели базирани на подхода на доходността. Въз основа на данни от САПИ, за област Ст. Загора, за периода 2001­2005 г. изследваните модели са приложени и оценени. За анализирания период, моделът на инвестиционната стойност показва най-ниски средни аритметични стойности на относителните средни квадратични грешки.
Ключови думи: иконометрични модели, оценка, земеделска земя

Прочетете цялата статия - PDF файл

Study of Econometric Models for Evaluation of Farmland

 G. LACHOV , N. PETROVA
Thracian University ­ St. Zagora

(Summary)
The study of econometric models renders the possibility for extracting the instruments that would reveal the price determinants of farmland. It is assumed that by using econometric models might be explicated the current prices and their trend changes. In the analysis, as a chief determinant of the farmland price is extracted its ability to bear income from the land use. Some econometric models based on the income approach are scrutinized. Meanwhile, stood on the data from SAMI for region Stara Zagora over the period 2001­2005, the scrutinized models are applied and evaluated. It turns out that over the studied period, the model of investment value shows the lowest arithmetic means of the relative mean square errors.

Key words: econometric models, evaluation, farmland

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 10.10.2007 г.