Проучване на някои аспекти относно отглеждането на зайци в България

Доц. д-р ИВАН ГРИГОРОВ
Тракийски университет ­ Ст. Загора

Резюме: В проучването, чрез анкета се цели да се установят начина на отглеждане на зайците в страната и някои проблеми свързани с тази дейност. Да се направи анализ и се посочат решения за повишаване ефективността от отрасъла. От проучването се установява, че преобладават малките ферми с 10­15 зайкини майки основно стадо. Те са предимно в градовете. Най-предпочитани за отглеждане са зайците от Бялата новозеландска порода, Калифорнийските зайци и хибрида ЦИКА.
Материалната база за отглеждане на зайците е незадоволителна. В метални клетки отглеждат животните 50% от фермерите, а в екоклетки ­ 6,7%.
Зайците за угояване се реализират за добив на месо на 3-месечна възраст, при жива маса 2,5­2,7 kg.
Зайците се използват екстензивно, като зайкините раждат 3­4 пъти през годината. Налице е възможността да се получат 7­8 озайчвания, при подобряване на технологията на отглеждане и водене на целенасочена развъдно-подобрителна работа.
Високите цени на фуражите и медикаментите, използвани за профилактика и лечение и ниските изкупни цени, правят зайцевъдството неефективно. Не се използват всички продукти, получавани от зайците, каквито са кожите.
За повишаване ефективността от отглеждането на зайци е необходимо да се интензифицира репродуктивността при този вид животни, с оглед получаване от зайкиня на 30-35 зайчета за реализация годишно.
За развитие на отрасъла е необходимо интегриране на зайцевъдите с производители на фуражи, търговци и крайни потребители на териториален принцип. Това е напълно възможно, като се има предвид, че зайцевъдите са с висок образователен ценз. От анкетираните с основно образование са 6,7%, със средно ­ 60% и с висше ­ 33%.
Ключови думи: зайци, анализ, решения, ефективност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Study of Some Aspects Regarding the Rabbit Husbandry in Bulgaria

I.GRIGOROV
Thracian University ­ St. Zagora

(Summary)
In the study through a survey is aimed to specify the way of rabbit breeding in the country and to identify some problems related with this activity. Analyzing and elucidating some solutions for the efficiency increasing was main goal of the paper. The study shows that the small farms possessing between 10­15 female rabbits prevail in the organizational pattern. These farms are mainly in the urban domains. The most widespread rabbit breeds belong to the White New Zealand breed, California and the hybrid ZIKA. The physical facilities and premises for rabbit breeding are insufficient. In the metal cages are bred about 50% of rabbits, while in the eco-cages merely 6,7%. The rabbits for fatting are bidden in the age of 3 months, at the live-weight 2,5­2,7 kg.  
The rabbits are bred extensively, as the productive rabbits bear 3­4 times a year, as there is possibility for kittening 7­8 times yearly by breeding technology improvement and conducting the straightforward amelioration work. The high prices of forages and medicines needed for treatment and healing, accompanied with low purchasing prices, bring about the rabbit husbandry inefficiency. Furthermore, a significant part of the rabbit product subcomponents are not utilized, as the leather. Thus, for further increasing of efficiency in rabbit breeding is necessary the intensification of productivity in order to obtain 30­35 kittens yearly designated for marketing.
For the development of the sector is indispensable the integration of rabbit farmers with forage producers, mediators and final customers on the territorial principal. It is very feasible taking into account that the rabbit farmers possess high education status. It is illustrated from the survey that with primary education are 7%, with secondary level 60% and tertiary education possess 33% of farmers.

Key words: rabbits, study, solutions, efficiency

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 10.03.2007г.