Управление на риска в млечното животновъдство

Ст.н.с. д-р ХРАБРИН БАШЕВ
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се идентифицират основните форми за управление на риска в млечното животновъдство и оценява тяхната ефективност. Първо, адаптира се Новата институционална икономика и се представя подход за анализ на природния, пазарния, частния и обществения (институционален) риск, свързан с млекопроизводителните ферми, и за оценка ефективността на различните форми за управлението му. Уточняват се основните форми риск за млекопроизводителите и се оценява ефективността на доминиращите пазарни, частни, обществени и хибридни форми за управление. Определят се формите на риска предизвикани от фермите-млекопроизводители и се анализира ефективността на различните форми за управлението на този риск.
Развитието на млечното фермерство в нашата страна е свързано с доста специфична структура на риска за и от този важен сектор на селското стопанство. Високата пазарна и институционална нестабилност и неопределеност, огромните транзакционни разходи блокират развитието на ефективни пазарни и колективни форми за защита от рисковете. Възникна голямо разнообразие от частни форми (вътрешна организация, вертикална интеграция, взаимообвързана организация и т.н.) за преодоляване на значителните природни, пазарни, частни и институционални рискове, на които са подложени млекопроизводителите и другите засегнати агенти. Въпреки това, разнообразните рискове свързани с млечното животновъдство не са ефективно управлявани и продължават да съществуват в периода на трансформация до сега. Това е резултат от неефективната обществена (държавна, международно подпомагане) интервенция за коригиране на провала на пазара и частния сектор в управлението на риска. Това от своя страна има значителен негативен ефект за развитието на (размера, продуктивността, устойчивостта) фермите, на пазарите, структурата на производство и потребление, състоянието на околната среда и т.н. Нещо повече, определени рискове свързани с млечния сектор “изчезнаха” благодарение на липсата на ефективно управление на риска и разпадането на млечното животновъдство. Това ще доведе и до по-нататъшна деформация в развитието на млекопроизводството и свързаните сектори, ако не се предприемат ефективни обществени мерки (регулация, подпомагане, контрол и т.н.) за преодоляване на съществуващите проблеми (рискове)

Ключови думи: управление на природен, пазарен, частен и институционален риск.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Risk Governance in Bulgarian Dairy Farming

H. BACHEV
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
This paper identifies and assesses the efficiency of major modes for risk governance in dairy farming in Bulgaria. Firstly, the New Institutional and Transaction Costs Economics is incorporated and a framework for analysis of the governance of natural, market, private, and social (institutional) risks is presented. Next, major types of risks faced by the dairy farms are specified, and the dominant market, private, public and hybrid modes of risk governance are assessed. Finally, principal forms of risks caused by the dairy farms are identified, and efficiency and impacts of governing structure are assessed.
Development of Bulgarian dairy farming has been associated with quite specific risk structure concerning and coming from this important sector of agriculture. The huge market and institutional instability and uncertainty, and the high transaction costs, have blocked evolution of effective market and collective modes for risk protection. A great variety of private modes (internal organization, vertical integration, interlinking etc.) has emerged to deal with the significant natural, market, private, and social risks faced by the dairy farms and other affected agents. Nevertheless, diverse risks associated with the dairy farming have not been effectively governed and persist during the transition by now. That has been a consequence of ineffective public (Government, international assistance) intervention designated to adjust the market and private sector failures in risk governance. The latter from the other hand has a considerable negative impact on the evolution of size, productivity, and sustainability of farms, development of markets, structure of production and consumption, state of environment, etc. Moreover, certain risks related to the dairy sector have "disappeared" due to the lack of effective risk governance and declining dairy farming. That would lead to further deformation in development of dairy and related sectors unless effective public (regulations, assistance, control etc.) measures are undertaken to mitigate the existing problems and risks.
Key words: governance of natural, market, private and institutional risk.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 13.10.2007 г.