Моделиране на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух като агент за съхранение на продукция

Докторант АТАНАСКА НОВАКОВА
Русенски университет “Ангел Кънчев”

Резюме: Предмет на изследването са възможните нетни икономии от влагата и енергията на атмосферния въздух като възобновяем енергиен източник при осигуряването на процесите на съхранение на продукция в камери или плодохранилища. Приложен е математико ­ икономически метод за моделиране на нетните приходи. Моделът се базира на диаграмата за енталпията и влагосъдържанието на влажния атмосферен въздух (АВ), синтезираните от предходни изследвания зони на енергетичните състояния на АВ и статистически данни за продължителността на задържане на влагосъдържанието при съответните температури на АВ за представителните климатични райони на страната. Резултатите се определят в енергетични единици ­ kW.h от 1000 и остойностяват ­ лв. от 1000 kg АВ. Чрез модела приходите могат да се сконтират.
Проверката на работоспособността на моделите е извършена по данни за АВ в района на Варна. Получено е разпределението на сумарната продължителност на състоянията на зоните. Продължителността на състоянието на пълно енергийно обезпечаване S0 е 1215 h и покрива около 24% от лимита на периода за съхранение (5227 h). Очакваната обща нетна икономия на влага е от 26126 kg. При цена от 1,30 лв./m3 нетните приходи възлизат на 33,96 лв от използването на 1000 kg атмосферен въздух. Нивото на очакваните нетни приходи от топлината на АВ възлизат на 7,187 лв. от използването на 1000 kg атмосферен въздух.
Синтезираните модели за оценка на нетните приходи от използването на влагата и енергията на атмосферния въздух като енергиен агент при съхраняването на продукция имат еталонен характер, като отчитат енергийния потенциал на атмосферния въздух в зависимост от неговото състояние спрямо технологично зададените параметри на съхраняване ­ температура и влагосъдържание. Чрез моделите по статистически данни може да се извършва интегрална оценка на нетните приходи по климатичните райони на страната, а също така да се разработят алгоритми и програми за матрично пресмятане на приходите, съобразно разполагаемата статистическа и мониторингова информация в страната, обектите и регионите.
Ключови думи: възобновяеми източници на енергия, нетни икономии, съхраняване на продукция, математико-икономическо моделиране, сконтиране на приходите

Прочетете цялата статия - PDF файл

Modeling Energy Net Savings of the Atmospheric Air as an Agent for Produce Storage

A. Novakova
Russe University Angel Kanchev

(Summary)
Research target are the possible humidity and energy net savings of the atmospheric air as a renewable energy source at the securing of storage processes in chambers and fruit ­ stores. A mathematic ­ economical method is applied in order to model net income. The model is based on a diagram about enthalpy and humidity content of the atmospheric air (AA), energy status zones of AA, synthesized from previous research work, statistic data about duration of humidity detention at certain temperatures of AA for representative country climatic regions. Results are calculated in energy units ­ kWh from 1000 kg and assessed in BGN from 1000 kg AA. Incomes can be discounted by means of the model.
Model efficiency check is done with data, concerning the region of Varna. The distribution of summary duration in the status zones is defined. The duration of the state of full energy security S0 is 1215 h and covers around 24% from the limit of storage period (5227 h). Expected total humidity net savings value is 26 126 kg. At the price of 1,30 BGN/m3 net savings amount to 33,96 BGN from 1000 kg AA used. Level of expected heat net savings from heat of AA total up to 7,187 BGN from 1000 kg AA used.
The synthesized models for assessment of net income from usage of humidity and energy of AA as an agent at produce storage can be considered as a standard, by making it possible to evaluate energy potential of AA, according to its status toward the given technological storage parameters ­ temperature and humidity content. The models enable integral evaluation of net income with statistic data, as well as further development of algorithms and programs for matrix calculation, according to statistical and monitoring information about the country, plants and regions.
Key words: renewable energy sources, net savings, produce storage, mathematical and economic modeling, income discount

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 07.08.2007 г.