Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България

Доц. д-р Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство ­ София, Катедра “Икономика на природните ресурси”

Резюме: Биологичното земеделие води до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и преодоляване на съществуващия процес на изоставяне на земеделските земи. То повишава доходите на земеделските стопани чрез навлизане на нови, развиващи се пазари на качествени и здравословни хранителни продукти и на повсеместно намаляване на безработицата.
Целта на статията е да разгледа състоянието и възможностите за финансиране на биологичното земеделие в България и да предложи насоки за неговото повсеместно разширяване и усъвършенстване.
Една от възножностите за финансиране е Програмата за развитие на селските райони за периода 2007­2013 г. като най-пълна подкрепа на агроекологичните изисквания има в целите по Ос2 ­ “Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони”. Около 40% от бюджета по тази ос ще се изразходва за дейности, заложени в Националната агроекологична програма, 25% за подкрепа на НАТУРА 2000 и 35% за дейности, свързани с използване на земи в необлагодетелствани райони.
Друг източник за финансиране развитието на производството на биологична земеделска продукция е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите, чрез което се отпускат безлихвени заеми и безвъзмездни помощи във връзка с проекти за биологично земеделие, животновъдство и екотуризъм. Банковите кредити са следващият източник на средства за финансиране на производството на биологични продукти. Чужди правителства и неправителствени организации подпомагат развитието на биологичното земеделие в страната, чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране и целево кредитиране.
На тази основа възможностите за подобряване на финансирането на биологичното земеделие у нас могат да са ­ създаването на специални данъчни стимули и други насърчителни мерки за биологичните земеделски производители; подпомагането на земеделските производители най-вече през преходния период, тъй като той все още отблъсква преминаването към биологично земеделие при условия на липса на адекватни финансови компенсации; финансовото подпомагане на вноса на суровини, препарати, биоторове за биологично земеделие; подобряването на координацията между ведомствата; създаването на специално насочени кредитни продукти за финансиране на биологичното земеделие; създаването на кредитни продукти насочени към стимулиране на младите производители, които са най-активни в развитието на биологичното земеделие и по-лесно усвояват и спазват необходимите изисквания; използването на възможностите на информационните и комуникационните технологии за съвместна работа и разпространение на информация за новости при финансиращите програми и др.
Ключови думи: биологично земеделие, ОСП, мултифункционално земеделие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Opportunities for Organic Farming Financing in Bulgaria

A. Miteva
Universety of National and Word Economy ­ Sofia
Economy of Natural Resources Department

(Summary)
Organic farming stabilizes the ecosystems, preserves and recovers the natural resources , supports the rural development and the overcoming of the existing process of rural land abandonment. It increases the income of the population via introducing of new developing markets of quality and healthy food and decreases the unemployment.
The purpose of the paper is to present the situation and opportunities for financing Bulgarian organic farming and to suggest trends for its expansion and enhancement.
One of the opportunities for funding is the Program for rural regions development (2007-2013) ­ Acquis 2 - Natural resources preservation and environmental defense in rural regions. Around 40% of the budget under this acquis is allocated for activities defined in the National Agro-ecological Program, 25% are for support of NATURA 2000 and 35% are for activities linked with land use in non-favored regions.
Another source for funding the development of the organic farming production is the Enterprise for Management of Activities for Preservation of Environment with the Ministry of Environment and Water offering credits without interest rate and free help for organic farming projects, for ecotourism. Banking credits  are the next source for funding organic faming production. Foreign governmental and non-governmental organizations support the development of the organic farming via offering free funding and targeted credits.
On this basis the possibilities for enhancing the funding of the organic farming in the country might via creation of special tax stimulus and other stimulating activities for the organic farming producers; help of the agricultural producers during the conversion period; financial help for the import of bio-fertilizers, raw materials for organic farming; improvement of the coordination between the respective institutions; establishment of special designed credit products for financing the young producers; use of the opportunities of the information and communication technologies for joint advertising work.

Key words: organic farming, CAP, multifunctional agriculture.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 18.09.2007 г.