Европейската политика за безопасност на храните и организация на контрола у нас

Ст.н.с. д-р ЦВЕТАНА КОВАЧЕВА
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Безопасността на храните е неразделна част от политиката на ЕС за опазване здравето на потребителите. Тя е свързана с един от основополагащите принципи на създаването и функционирането на ЕС ­ изграждане на единен вътрешен пазар на стоки в това число и на хранителни продукти, в който те се движат свободно, без ограничения. Това наложи да се създадат единни норми и стандарти при производството и търговията с храни, с оглед да се намали риска от хранителни отравяния и опасности за здравето на милионите консуматори.
България, като член на ЕС е длъжна да прилага европейските норми и стандарти в тази област и да гарантира, че на Единния европейски пазар няма да се предлагат български храни, опасни за здравето на потребителите. Това изисква да се осъществява ефективен превантивен и оперативен контрол по цялата верига ­ от производството на суровини ­ до крайните продукти.
Целта на статията е да проучи системата за контрол върху безопасността на храните у нас и създава ли тя предпоставки за ефективни и своевременни мерки и гаранции за безопасност на предлаганите на пазара храни.
На практика обхватът на контрола, засягащ безопасността на хранителните продукти е много широк и комплексен. Докато продуктът достигне до крайния потребител, той е обект на контрол от различни организации и институции. Първичен контрол ­ самоконтрол, се осъществява от производителите на храни, а крайният от големите търговски вериги, които са в непосредствен контакт с крайните потребители. Официалният контрол е много по-широк и се осъществява не само върху продукта, но и върху всички оператори по цялата хранителна верига ­ производители, преработватели, дистрибутори, търговци на дребно. В контрола участват и различни обществени организации, изразяващи и защитаващи здравето и интересите на определени обществени групи.
У нас, официалният контрол се осъществява основно от две ведомства. Координацията на действията се опосредства от създадения със закон Национален съвет по безопасност на храните и работен орган към него ­ Съвет за координация на контрола. Тази система на контрол не създава условия за ефективен контрол поради: наличие на конкуренция между органите на санитарния контрол и органите на ветеринарномедицинския контрол; слаба междуведомствена координация; дублиране, на някои от контролните функции и създаване на предпоставки за даване на противоречиви предписания от органите на санитарния и на ветеринарномедицинския контрол, затрудняващи операторите на храни.
За да се подобри официалния контрол за безопасност на храните са разработени варианти за създаване на единна структура ­ агенция или служба, със засилени контролни функции, каквато е по-масовата практика в страните членки на ЕС. При създаването на тази нова структура, трябва да се имат предвид не ведомствените, а обществените интереси, с оглед подобряване организацията и координацията между контролните институции и прилагане на единен подход при изпълнение на изискванията на законодателството на всички компетентни органи по отношение безопасността на храните от “полето до масата”.
Ключови думи: храни, безопасност, организация, контрол, европейска политика

Прочетете цялата статия - PDF файл

European Policy for Organization and Control of the Food Safety in Bulgaria

Ts. KOVACHEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The Food Safety is a convergent part of the EU Policy for customers' health protection. It is connected with one of the fundamental establishment principles for found and running of the EU, i.e. the foundation of common European market of good, including the food products, wherein they run and transfer freely, without restrictions. It has forced being laid down universal and common norms and standards regulating the production and commerce with foods for the sake to mitigate the hazard from food intoxications and hazards for the health of million number of consumers.
Bulgaria, as a member of EU is obliged to implement the European norms and standards in this realm and to guarantee that on the Common European Market there will not be bidden Bulgarian foods, endangering the health of the customers. This demands the implementation of effective preventive and operative control over the whole chain stretched from the input production up to final products.
The purpose of the paper is to study the existing system for control and food safety in Bulgaria and system prepositions for effective and duly measures and guarantee for safety of the supplied to the market foods. By practical point of view, the control scope pertaining to the food safety is very wide and complex. Through the whole path of the product to the final consumer, it is subject of control made by different organizations and institutions. The primary control ­ self-control is conducted by the food producers, while the final one is undertaken by big commercial chains, which keep the immediate interaction with final consumers. The official control is pretty wide and is implemented not only on the product but on all operators through the whole food chain, comprising producers, processors, distributors, retail sale. In this control are involved different organizations, expressing and soliciting the health and interests of particular social groups.
In Bulgaria, the official control is in charge of mainly two entities. The coordination of the actions is mediated and facilitated by set up by the law National Council for Food Safety and belonging within it, the Council for Control Coordination. This system of control doesn't predispose the effective measures of control due to: presence of competition between offices for hygiene control and those for veterinary-medical control; weak inter-entity coordination; duplication of some of the control responsibilities and emerging of prepositions for rendering controversial prescription by offices of hygiene and those of veterinary-medical control, which inhibit the food operators.
Therefore, for the sake of improving the official control for the food safety are developed modes for creation of integrated structure ­ agency and office with reinforced control functions, which is the most widespread practice in other member countries within EU. For the establishment of this new structure should be considered not corporate but conversely social interests. This will lead to improving the organization and coordination between control institutions and adopting integrated approach for fulfillment of legislation requirements of all responsible offices related to food safety from the fork to the table.
Key words: food, safety, organization, control, European policy

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 10.01.2008 г.