Организациите на земеделски производители ­ фактор за конкурентоспособността на аграрния сектор

Докторант Дарина Заимова
Катедра “Мениджмънт” , Тракийски университет ­ Ст. Загора

Резюме: Съвместното реализиране на стопанската дейност е от съществено значение за функционирането на земеделските производители. Техните собствена инициатива и мотивация са едни от предпоставките за създаване на организации на производители в селскостопанския сектор. В преобладаващата си част, тяхното предназначение е да намалят риска при производствения процес и при реализацията на продукцията, както и да стабилизират производствените условия и възможности.
Целта на статията е да се изследват функциите и дейността на организациите на земеделски производители под влияние на променящите се фактори на институционалната среда.
За реализиране на тази цел се решават следните задачи:
- Да се разкрие и анализира същността на организациите на земеделски производители.
- Да се изясни релацията между неокласическата и новата институционална теория относно връзката между организационната форма и ефективността.
- На база на извършеното проучване да се представят изводи и адекватни препоръки, относно дейността на организациите на земеделски производители.
Методите, които се използват за решаване на задачите са анкетно проучване, статистическа обработка на данни, интегрални показатели за продуктивността на производствените фактори ­ Data Envelopment Analysis или “Анализ с обхват на данни” и Malmquist-DEA.
Данните, включени в изследването, обхващат показатели от официалната статистика на МЗП, НСИ; информация за финансовите резултати на земеделски производители ­ членове на организации на земеделски производители; както и собствени изследвания.
Резултатите от проведения анализ посочват редица предимства от членството в организации на земеделски производители. Като такива могат да бъдат посочени: достъп до нови или подобрени услуги и практики в сектора, по-ефективно използване капацитета на стопанствата, дългосрочно планиране и стабилни позиции при договаряне реализацията на продукцията.
Въз основа на резултатите от “Анализа с обхват на данни” могат да се формулират няколко основни извода:
- Преобладаващ е относителният дял на земеделските производители, функциониращи при постоянни икономии от мащаба (CRS).
- Съществува възможност за реализиране на резерв или за използването на по-малко от производствените фактори “обработвана земя” и “заета работна сила”, без да се ограничи произведеното количество краен продукт.
- Постигнати са задоволителни нива на използване на “преки производствени разходи” и “косвени разходи” както и възможност за извършване на по-ниски разходи за единица реализирани приходи от продажби.
- Технологичната промяна има ограничен принос в нарастване на общата техническата ефективност.
Ключови думи: организации на земеделски производители, коефициент на техническа ефективност, Data Envelopment и Malmquist-DEA.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Producer Organizations ­ Precondition for Competitive Power of Agrarian Sector

D. Zaimova
Thrakian University ­ St. Zagora, Management Department

(Summary)
Emergence of producer organizations is the result of initiatives taken by agricultural producers themselves and becomes of a great importance for their economic development and market power. Their main functions are to decrease risk in production and distribution process of the agricultural production and to stabilize and maintain production conditions and opportunities.
The objective of this article is to study main features and functioning of producer organizations under the influence of changing factors of institutional environment.
In order to achieve this objective three main tasks are carried out:
1. To reveal and analyze the nature of producer organizations.
2. To explain the relationship between neoclassical and new institutional theory in connection with organizational structure and efficiency.
3. To formulate conclusions and recommendations about functioning of producer organizations.
Methods that are applied are: inquiry, statistical processing of collected data, Data Envelopment Analysis and Malmquist-DEA.
In the research used data includes: official statistics of Ministry of agriculture, NSI, financial information of producers ­ members of organizations, and own research.
Producer organizations play economic role in agricultural sector. Their basic functions are planning of the production process, reduction of production costs, marketing, merchandizing and distribution. At the same time they become involved in other types of action, such as lobbying, technical support, training, etc. Beside these certain advantages, resulting from membership in producer organizations, there are some restrictions connected with incentives to cooperate and to participate in decision-making process.
The results obtained from Data Envelopment Analysis are summarized in the following conclusions: (1) Predominates percentage of producers that operate with constant returns to scale(CRS); (2) There is an opportunity to produce the same level of the output with less inputs; (3) Under the variable returns to scale(VRS) assumption, the average pure efficiency is predictably higher than technical efficiency; (4) Technological change has limited contribution to improvement of productivity of producers.
From the empirical analysis emerged several positive signals for the future of the producer organizations. This might indicate that these agricultural structures have been moving to face increasing competitiveness and continuous changes in consumption model and by refining managerial capabilities.

Key words: producer organizations, technical efficiency coefficient, Data Envelopment Analysis and Malmquist-DEA.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.09.2007 г.