Методически въпроси на изследване на фермерските стилове в условията на мултифункционалност на земеделието

Доц. д-р ЮЛИЯ ДОЙЧИНОВА
Университет за национално и световно стопанство ­ София

Резюме: Целта на статията е да представи методически подход за изследване на фермерските стилове в условията на текущата Общата аграрна политика и да оцени приложимостта му при различни характеристики на земеделието и селските райони.
Разработеният методически подход се основава на допълване на подходите на класификацията на Van der Ploeg и на Commandeur за оценка на ориентацията на фермерите към бизнеса и технологиите, към които е добавен критерий за оценка на ориентацията на земеделските производители за използване на ефектите от мултифункционалността на земеделието.
В зависимост от отношението си към използване на ефектите от мултифункционалния земеделски процес, производителите могат да бъдат разграничени на: ориентирани към широко използване на възможните ефекти (с висока степен на ориентация по критерия) и фермери, които ограничено използват ефектите от мултифункционалността на земеделието (с ниска степен на ориентация по критерия). По този начин е формиран триизмерен модел 8 (23) типа фермерски стилове. Всеки един от тях съчетава различни степени на оценките за всеки от квалификационните критерии.
Предлаганият подход е апробиран с използване на експертни мнения на 29 преподаватели и изследователи от 2 висши учебни заведения и един изследователски институт и като цяло получава положителна оценка.
Разработени са анкетни карти за оценка на ориентацията на земеделските производители по трите критерии и методически подход за определяне на фермерските стилове. Земеделските производители са характеризирани като консервативни, иновативни, диверсифицирани, екологични, мултифункционални, технологични, мултифункционални екологични, агробизнес предприемачи и мултифункционални предприемачи.
Методическият подход е приложен за изследване на фермерските стилове на 108 земеделски производители в 5 общини на страната.
Ключови думи: методология, фермерски стилове, мултифункционално земеделие

Прочетете цялата статия - PDF файл

Methodical Approach for Farming Style Research in the Conditions of Multi-functional Agriculture

J. DOITCHINOVA
University of National and World Economy ­ Sofia

(Summary)
The aim of the paper is to present a methodical approach for the research of farming styles under the conditions of Common Agricultural Policy and to assess its applicability under different characteristics of agriculture and rural regions. The elaborated methodical approach is based on complementing of the Van der Ploeg and Commandeur's approaches for classification dedicated for assessment of farmers' orientation onto business and technologies, added with a criterion for assessing of agricultural producers' orientation for use of the multifunctional effects from agriculture.
Regarding the attitude towards using the effect of multifunctional agricultural process, producers might be divided into: those, who are oriented toward vast use of potential effects (with high degree of orientation supposing this criteria) and of farmers with limited use of multifunctional agricultural effects (with low degree of orientation in terms of this criteria). Thus, a three-dimensional model, 8 types (23) of farming styles is setup. Each one of them combines different degree of assessment regarding each one of the qualified criteria.
The suggested approach is tested by using expert opinions of 29 professors and researchers from 2 Universities and 1 Scientific Institute and thoroughly, it gets a positive evaluation. The questionnaire for assessment of agricultural producer' orientation regarding all three criteria is founded along with methodical approach for defining the farming styles. Agricultural producers are characterized as conservative, innovative, diversified-oriented, ecological-oriented, multifunctional-tended, technological-tended, multifunctional-ecological-oriented, agribusiness entrepreneurs and multifunctional entrepreneurs. The methodical approach is applied for research of farming styles of 108 agricultural producers in 5 municipalities over the country.

Key words: methodology, farming styles, multifunctional agriculture

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 4.12.2007 г.