Развитие на фермерското земеделие във Виетнам

Докторант ХОАНГ КУАНГ ТХАН
Университет за национално и световно стопанство - София, Катедра “Агробизнес”

Резюме: От 1986 г., преструктурирането на земеделското производство е един от най-важните моменти в аграрната политика на Виетнам. В резултат на задълбочаващите се структурни промени сe наблюдава разнообразяване на производствените структури по форма на собственост, начин на регистрация и производствения мащаб. Преобладаваща производствена структура в земеделието става фамилното земеделско стопанство. През последното десетилетие фермерското земеделие се развива като нова организационно-производствена структура във Виетнам. Практиката в другите страни показва, че фермерското земеделие притежава редица предимства в сравнение с фамилните земеделски стопанства ­ по производствен мащаб, степен на стоковост, обем и качество на произведената земеделска продукция, възможност за прилагането на иновации и ефективност.
Целта на статията е да се направи оценка на съществуващите производствени структури във виетнамското земеделие и да се очертаят насоките за развитие на фермерските стопанства, на основата на анализ на виетнамското фермерско земеделие и разкриване проблемите, възпрепятстващи развитието му.
Предмет на изследването е социално-икономическото състояние на фермите, отговарящи на критериите, съвместно регламентирани от Министерството на земеделието и селското развитие и Генералния статистически офис на Социалистическа Република Виетнам от 2000 г.

Ключови думи: фермерско земеделие, фермерски стопанства, държавни агрофирми, земеделски кооперации, частни ферми, фамилни земеделски стопанства, Виетнам.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Development of Farm Agriculture in Vietnam

H. Q. THANH
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
Restructuring of agriculture is one of the most important elements in the agrarian policy in Vietnam since 1986. As result of ongoing structural changes it is observed process of diversification of production structures by types of ownership, type of registration and scale of production. Prevailed production structure in agriculture become family farms. During the last decade in Vietnam is developed farm agriculture, as a new organizational and production structure. Practice in other countries show, that farm agriculture has big advantages in comparison with family farms ­ by scale of production, level of marketization, volume and quality of production, opportunities for implementation of innovation, level of efficiency. This fact supposed analysis of farm, assess meet of their characteristics and importance for Vietnamese agriculture.
The objective of the article is to assess existing production structures in agriculture in Vietnam and to provide possibilities for development of farm agriculture and reveal problems that impede its development.
Subject of the research is socio-economic status of farms that meet the criteria of the Ministry of agriculture and rural development and General statistical office of the Socialist Republic of Vietnam from 2000.

Key words: farm agriculture, farms, state farms, cooperatives, private firms, family farms, Vietnam.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20. 10. 2007 г.