Модел за формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия на винопроизводително предприятие

Н.с. Теодор Радев
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на статията е да се предложи и апробира модел на формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия на винопроизводителните предприятия.
Формулирането, изпълнението и контрола на маркетинговите стратегии на винопроизводителните предприятия е съпътствано от проблеми. Разработването и прилагането на убедителни маркетингови стратегии се постига чрез извършване на набор от стратегически маркетингови дейности. Те трябва да се изпълняват последователно и без изключения, поради обвързаността им помежду си.
Разработен е модел за формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия. Основният критерий за обособяване на етапите/подетапите е относителната завършеност на процедурите, които ги съставляват. То е подчинено и на критерия за наличие на логическа връзка между последователни дейности.
Предложеният модел е приложен в конкретно винопроизводително предприятие.

Ключови думи: стратегически мениджмънт, маркетинг мениджмънт, маркетингова стратегия, модел, обвързаност

Прочетете цялата статия - PDF файл

Model for Formulation, Implementation and Control of Marketing Strategy of a Winery

T. Radev
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The aim of the paper is to put forward and probe a model for formulation, implementation and control of marketing strategy of a winery. Formulation, implementation and the control of the marketing strategy of the wineries are concomitant from some problems. The evolvement and application of persuasive marketing strategy can be achieved through implementation of a set from strategic marketing activities. They have to be implemented consistently, without exceptions because of their interknitted.
A model for formulation, implementation and control of the marketing strategy is developed. The main criteria for differentiation of the stages/sub-stages are relative accomplishment of the procedures, which compose it. It is subordinated and to criteria for presence of logic relationship between particular consistent actions. The model is probed in a concrete winery.

Key words: strategic management, marketing management, marketing strategy, model, commitment

See the article as a PDF file

Статията е получена в редакцията на 10.11.2007 г.