Екоуправление в българското земеделие ­ форми, ефективност, перспективи

Ст. н. с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В тази статия се представя нов подход за анализ и усъвършенстване на екоуправлението базиран на постиженията на Новата институционална икономика. Като прилагаме този нов подход, първо идентифицираме основните екологични проблеми и рискове в българското земеделие. След това, оценяваме ефективността на пазарните, частните и обществените форми за екоуправление прилагани в този сектор. Очертаваме перспективите и основните предизвикателства пред екоуправлението в условията на прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС).
Анализът показва, че трансформацията на българското земеделие промени съществено екологичното състояние. Появиха се и някои нови предизвикателства като: деградация и замърсяване на земеделските земи, замърсяване на наземните и подземни води, загуба на биоразнообразие, значителни парникови емисии и др. Редица фактори са причина за провала на пазарните и частните форми за екоуправление ­ лошо дефинирани и санкционирани екоправа, продължителен процес на приватизация на аграрните ресурси, организиране на фермерската дейност в структури, немотивирани в дългосрочни инвестиции, ниска присвояемост на определени екоправа и висока неопределеност и специфичност на активите на екотранзакциите. Необходима бе обществена интервенция, която обаче не се задоволи с ефективна държавна, локална, или международна интервенция. В резултат на това аграрната устойчивост е значително нарушена.
Оценката на вероятния ефект от приложението на ОСП на ЕС в "български" условия показва, че основните ползватели на различните нови мерки за подкрепа ще бъдат големите стопанства. В резултат на това различията в равнището на доходите, технологиите и екорезултатността на отделните ферми, подотрасли и райони ще се задълбочат. Нашият анализ се подкрепя и от проучване на различни типове млекопроизводители от района на Пловдив и Пазарджик. Голяма част от фермите нямат достатъчен капацитет за адаптация към новите изисквания на ЕС за млечно животновъдство. Значителна част от млекопроизводителите не очакват положителен ефект на мерките на ОСП върху техния доход, обем и технология на производство, равнище на инвестиции, качество на продукта, достъп до обществени програми, подобряване на грижите към околната среда, подобряване на благосъстоянието на животните, развитието на инфраструктурата, възможностите за нови доходи и социалното положение на фермерските домакинства.
Ключови думи: екоуправление, българско земеделие, форми, ефективност, перспективи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Eco-management in Bulgarian Agriculture ­ Forms, Efficiency, Prospects

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
In this paper is presented a new approach for analysis and improvement of eco-centered management grounded on the assumptions of New Institutional Economics. Incorporating this new approach, we firstly identify the crucial ecological problems and risks in the Bulgarian agriculture. Afterwards, the efficiency of the market, private and public forms for eco-management applied in this sector is assessed. Finally, prospects and main challenges the eco-management faces in the conditions of implementation of Common Agricultural Policy of EU are given.
Our analysis shows that the transformation of Bulgarian agriculture has changed cardinally the ecological condition as well as conduced for some new challenges such as: degradation and pollution of agricultural lands, pollutions of surface and underground waters, losses in biodiversity, significant greenhouse emissions, and so forth. A number of factors are reason for the failure of the market and private forms supposing the eco-management as: wrongly defined and enforced eco-rights, long process of privatization of agrarian resources, organization of farm activity within the structures unmotivated for long-term investments, low appropriation of particular eco rights and high uncertainty and asset specificity regarding eco transactions. The public intervention was necessary, which was not sufficiently complemented with efficient state, local and international intervention. As a result, the agrarian sustainability was significantly affected.
The assessment of the feasible effect from the implementation of CAP of EU in Bulgarian conditions implies that main users of different new measures of support would be large farms. In the result of this, the differences in the income levels, technologies and eco results of particular farm, industries and regions will deepen up. Our analysis is backed also from the investigations of different type milk-producers from the region of Plovdiv and Pazardjic. The great faction of farms don't have enough capacities for the adaptation to the new requirements of EU for dairy livestock. The substantial part of dairy producers do not expect positive effect from the measures of CAP regarding their incomes, quantities, production technologies, investment level, product quality, access to public programs, improvement of cares toward environment, amelioration of animal welfare, development of infrastructure, possibilities for new incomes and social status of the farms' households.

Key words: eco-management, Bulgarian agriculture, forms, efficiency, prospects

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 07.08.2007 г.