Икономическа оценка на фосфорното торене в сеитбообращение

Ст. н.с. д-р Елена Видинова
Институт по мелиорации и механизация - София

Ст. н.с. д-р Фотина Димитрова,
Ст. н.с. д-р Христина Пчеларова

Институт по почвознание "Н. Пушкаров" - София

Резюме: Изследванията са проведени на две почвени различия ­ сива горска почва с. Николаево, Плевенско и канелено подзолиста (псевдоподзолиста) горска почва с. Секирово, Пловдивско. Опитите са изведени в сеитбообращение с пшеница и царевица, при три нива на фосфорно торене: 0, 8 и 16 кg/da и два фона азот и калий: N10K8 и N15K8 kg/da, в четири повторения при неполивни условия. Периодът на изследване е осемгодишен. Средните икономически резултати за изследвания период показват, че икономически ефективния вариант на торене, който може да бъде препоръчан на практиката при тези култури в сеитбообращение, но само за канелено подзолиста (псевдоподзолиста) горска почва е 8 kg/da P2O5 и фон N15K8. Вложенията за торове, внасяни като фон, могат да достигнат до 50% от общите приходи на производството от сеитбооборотна площ на канелената горска почва и до 36% ­ на сивата горска почва. По-нататъшните изследвания е необходимо да бъдат насочени към търсене на баланс между икономическата ефективност и оптималното хранене на растенията.
Ключови думи: икономическа оценка, фосфорно торене, сеитбообращение.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Assessment of Phosphorus Fertilization in Crop Rotation

E. Vidinova
Institute for Land Reclamation and Mechanization - Sofia
F. Dimitrova, H. Pchelarova
Nikola Poushkarov Institute of Soil Science - Sofia

(Summary)
The investigations have been done on two different soil types ­ Luvisol from village Nikolaevo, Pleven region and Chromic Podzols from village Sekirovo, in Plovdiv region. The experiments are conducted in crop rotation between wheat and maize at the three levels of phosphorous fertilization: 0,8 и 16 кg/da and two inputs nitrogen and potassium: N10K8 и N15K8 kg/da, within four recurrences under not irrigation conditions. The period of investigation is over eight years. The average economic results over the investigated span indicate that the economic efficient variant of fertilizing, which can be promoted to the practice concerning these crops and crop rotation but only for Chromic Podzol (pseudo-Podzol) is 8 kg/da P2O5 and basis N15K8. The application of fertilizers, inputted as a basis might reach up to 50% out of total revenues from the crop rotated area of Chromic Podzols and up to 36% ­ for Luvizol. The further investigations are necessary being bound in searching the balance between economic efficiency and optimal nutrition of the plants.

Key words: economic assessment, phosphorous fertilization, crop rotation

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.06.2007 г.