Диверсификацията в аграрния сектор - възможности за максимизиране на печалбата

Докторант Десислава Иванова
Тракийски университет ­ Стара Загора, Аграрен факултет, катедра “Икономика”

Резюме: Пресъединяването на България към Европейската общност постави редица предизвикателства пред аграрния сектор1. Въвеждането на Общата селскостопанка политика предизвика редица структурни промени в сектора, който продължава да се преструктурира. Приложението на мярка 2.1. “Развитие диверсификацията на икономическите дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”2 от НПРЗСР за 2006 г., може да повиши ефективността на инвестициите в земеделските стопанства, да подпомогне развитието на малките и средните предприятия, които съставляват над 70% от отрасъла, да повиши заетостта и квалификацията на фермерите. Възможна стратегия, решаваща важни проблеми в отрасъла, е диверсификацията на неговото производството. В аграрния сектор тя намира израз в разпределението на основните за селското стопанство ресурси (фактори на производство) към други видове производства, които могат да бъдат свързани или не с отрасъла. Многофункционалният ефект от аграрната диверсификация рефлектира както по отношение на пазара, така и в аспект на производството и преработката. Акцентът е в пренасочване на потребителското търсене от традиционните стоки и услуги към нови продуктови вериги. В допълнение новите продуктови системи често са по-интензивни и генерират търсене на по-високо качество и разнообразие на входящите ресурси за производство.
Целта на статията е да се оцени диверсификацията в аграрния сектор при критерии максимум печалба от гледна точка на подхода “съвкупен приход-съвкупен разход”, за цялостната дейност на всеки от трите типа диверсифицирани предприятия, както и от гледна точка на маржиналния подход за продукти с водещ относителен дял в структурата на производството.
Ключови думи: аграрен сектор, диверсификация, максимизиране, печалба.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Diversification of Agricultural Sector - Feasibility for Profit Maximization

D. Ivanova
Thracian University ­ Stara Zagora

(Summary)
Accession of Bulgaria into European Union poses different challenges for the agricultural sector. The adoption of the Common Agricultural Policy provokes numerous structural changes in the sector, which continues to restructure. The implementation of the Measure 2.1. “Development and diversification of economic activities ­ creation of possibilities for multifaceted activities and alternative incomes” of NPADRA for 2006 may increase the efficiency of the investments in agricultural farms, to support the development of small and middle size enterprises, which accounts for 70% of whole sector and to enhance the employment and qualification of the farmers. The feasible strategy, solving the important problems in the sector is the diversification of its production. Regarding the agricultural sector, it envisages the distribution of main for the agriculture resources (factors of production) into other productions, which can be either related or not with the sector.
Multifaceted effect of the agricultural diversification reflects as concerning the market as in the aspect of production and processing. The accent is in re-destining the customers' demand from traditional goods and services into new product chains. In addition, new product systems very often are more intensive and animate the demand of higher qualitative and diverse production input. In this study, we embrace the goal the diversification of agricultural sector being assessed under the criteria for maximum profit, taking into account the approach for “aggregate revenues-aggregate costs” supposing the thorough activity of each of these three types diversified enterprises as well as from the marginal approach for products with prominent relative share in the production structure point of view.

Key words: agricultural sector, diversification, maximization, profit

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 28.12.2007 г.