Някои структурни промени в земеделските стопанства

Ст.н.с д-р Минка Анастасова-Чопева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се прави кратък обзор на статистическите методи използвани в теорията и практиката за измерване на структурните промени на земеделските стопанства. Прирастите и индексите на относителните дялове на различните видове земеделски стопанства, които са лесноразбираеми не дават обобщаваща характеристика на силата (степента) на настъпилите структурни изменения в цялата съвкупност. По-специално внимание е отделено на т.н. интегрален коефициент на структурните изменения като се изтъкват неговите основни предимства пред останалите. Този коефициент измерва абсолютните структурни промени, но във връзка с относителните дялове като величината на тяхното увеличение или намаление се определя според съответните им стойности. Смисълът му се състои в това, че разликите между относителните дялове да се поставят във връзка с размера на самите относителни дялове през двата периода.
Изложени са основните резултати от използването на разгледания интегрален коефициент. За целта са обособени две съвкупности от земеделски стопанства: Първата се основава на техния икономически размер, а втората на размера на земеделската земя използвана от различните по статут стопанства. Анализът на втората съвкупност е извършен в регионален аспект. Разкрити са причините за налюдаваните различия при стопанствата от отделните производствени направления и райони на планиране. Направени са основни изводи относно: тенденциите в развитието на икономическата структура на земеделските стопанства; възможностите на различните видове стопанства за прилагане на мярката “Подпомагане на полупазарните стопанства”; необходимостта от използването и на други статистически показатели допълващи интегралния коефициент и др.
Ключови думи: земеделски стопанства, статистически методи, структурни промени, обзор

Прочетете цялата статия - PDF файл

Some Structural Changes in Agricultural Farms

M. Anastasova-Chopeva
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
In the paper is done brief overlook of the statistical methods applied in the theory and practice designated for measuring of structural changes in agricultural farms. The growths and indexes of relative shares of different type agricultural farms, which are considered as easily understandable, in fact do not give summarizing characteristic of the power (extent) of the emerged structural changes in the thorough constellation. Particularly, the attention is drawn to so called integral coefficient of structural changes, as its main advantages compared to others are highlighted. This coefficient estimates the absolute structural changes but the relative shares as a parameter either of their increase or decrease, might be determined taking into account their certain values. The meaning of this coefficient is connected with that the differences between the relative shares are ranged in connection with the size of these relative shares over the compared two periods. The main results from the application of described integral coefficient are portrayed. For the sake, two constellations with agricultural farms are set up: first is based on their economic size, while the second is selected on the size of agricultural land utilized from different by status farms. The analysis of the second constellation is implemented in the regional aspect. The reasons for observed differences in the farms from divergent production directions and regions of planning (NUT) are revealed too. The main conclusions regarding: trends in the development of the economic structure of agricultural farms; feasibility of different farm types for application of the measure “Support of the semi-subsistence farms”; the necessitation from usage of other statistical parameters supplementing the integral coefficient, etc are shown up.

Key words: agricultural farms, statistical methods, structural changes, overlook

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17. 09. 2007 г.