Инвестиционна активност в селското стопанство

Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на статията е да се изследва инвестиционната активност в селското стопанство, бариерите пред нея и набележат насоки за нейното ускоряване.
Установените зависимости и тенденции в развитието на инвестиционния процес в селското стопанство, дават основание да се формулират следните изводи и препоръки:
- Независимо, че се стеснява участието на земеделието в националната икономика, то продължава да е важен структуроопределящ отрасъл в нея;
- Ресурсният потенциал за инвестиране в селското стопанство е силно ограничен по няколко причини: продължил твърде дълъг труден преход на отрасъла, който прави невъзможно натрупването на средства за инвестиции и иновации в него; по-високи рискове в земеделието и по-ниски печалби спрямо другите отрасли; ограничени възможности за бюджетно инвестиране; въздържане на банките да поемат рискове и да кредитират селското стопанство; ограничен приток на чуждестранни инвестиции;
- Оживлението на инвестиционната дейност в земеделието не означава, че то съответства на нуждите му. Напротив, преструктурирането на отрасъла не е приключило и с присъединяването на България към ЕС, пред него възникват нови предизвикателства, които изискват инвестициите да се увеличават;
-ДФ “Земеделие” и програма САПАРД, независимо от трудностите и проблемите по прилагането им, изиграха ролята на катализатори за стимулиране на инвестиционната активност на земеделските стопани.
Необходимостта, инвестиционната активност да се активизира, изисква общите усилия на всички ­ на държавата, посредством аграрна политика на подпомагане; на земеделските стопани; на инвеститорите, независимо дали са български или чуждестранни предприемачи. Акцентът на протекционистичната политика в сферата на инвестициите, смятаме, че трябва да се постави върху полупазарните стопанства, за да се укрепи тяхната жизненост и стимулира уедряването им. Дребните стопанства могат да активизират инвестиционната си дейност като се обединяват в организации на производителите и в кредитните кооперации.
Ключови думи: инвестиции, инвестиционна активност, земеделие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Investment Activeness in Agriculture

V. Hadjieva
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The purpose of the paper is to study the investment activeness in agriculture, barriers attending it and being drawn up perspectives for its precipitation. The observed dependences and trends in the development of the investment process in the agriculture entail depicting of following conclusions and recommendations:
- Regardless, there is a decrease of the agriculture sector in the national economy, it is continuing to be important structurally determining sector;
- The resource potential for investment in the agriculture is strongly limited due to several reasons: protracted very long difficult period for the sector, which rendered the accumulation of the funds for investment and innovation there impossible; higher risks in agriculture and lower profits compared to other sectors; limited possibility for budgetary investment; aversiveness of banks to take risks and to lend credits to agriculture; shrug foreign investment flows;
- The revival of the investment activeness in agriculture does mean that it corresponds with its needs. Conversely, the restructuring of the sector is not yet accomplished and with the accession of Bulgaria into EU, it will face new challenges, which demands the investment to rise up
- State Fund “Agriculture and Programme SAPARD, in spite of the cumbers and problems for their implementation, have acted as catalysts for the stimulation of the investment activeness of agricultural holders.
The necessity for prompting of the investment activeness requires common efforts of all ­ including the State through agricultural policy for support; of agricultural producers; of entrepreneurs independently whether they are local or foreign. We consider that the accent of the protection policy in the sphere of investment should be on the semi-subsistence farms in order to be stabilized their vitality and to be induced their enlargement. The fragmented small farms might stir up their investment activeness as uniting and allying into production unions and credit cooperatives.
Key words: investments, investment activeness, agriculture

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 07.12.2007 г.