Съдържание на брой 1/2007 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

А. Русенов - Необходимост от законодателни промени на аграрната политика в тютюнопроизводството след 01.01.2007 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

К. Кънева - Земеделските стопанства в източноевропейските страни - предизвикателства и поуки от присъединяването към ЕС

Н. Котева - Влияние на Общата селскостопанска политика върху развитието на специализираните стопанства за полски култури

М. Младенова - Влияние на Общата селскостопанска политика върху състоянието и развитието на овцевъдните стопанства

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Ж. Бумбарова-Начева - Финансиране на земеделските стопанства

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Д. Николов - Реалните опции и тяхното приложение при стратегическите инвестиционни решения в земеделието

С. Тодорова - Структурни аспекти на социалния капитал в българското земеделие

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Л. Василева - Оценка на ефектите от прилагането на биологичното земеделие

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

М. Стойкова, Т. Кертиков, А. Русенов - Ефективност на избора на фенофаза и височина на косене на първи откос при двуоткосното прибиране на зимуващ грах за фураж

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 1./2007

Съдържание на брой 2/2007 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Т. Тодоров - Европейската методология и практика при изучаване на аграрните структури в България

М. Рисина - Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на лозарството

Н. Маламова - Очаквани ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху развитието на сектор месодобив и месопреработка

В. Хаджиева - Перспективи и възможности за развитие на птицевъдството след присъединяването на България към Европейския съюз

ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕХАНИЗМИ

Д. Илдиртан - Влияния на макроикономическите фактори върху поведението на Истанбулската фондова борса, случаят на турския пазар на ценни книжа

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

А. Атанасов - Фирмената интернационализация на Булгартабак - предизвикателство или перспектива?

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

К. Кънева, М. Анастасова - Определяне на общ измерител за кредитоспособността на земеделските стопанства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Н. Нанев, К. Недева - Регионална специализация на агросектора

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Е. Видинова, М. Михов - Определяне на ликвидационната стойност на земеделската и горската техника

В. Манолова, З. Ранкова - Сравнителна икономическа оценка от приложението на хербициди при производството на семенни подложки от махалебка

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Съдържание на брой 3/2007 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

А. Вашилевски - Ролята на институциите за икономическото развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Б. Карват-Вожняк - Интеграцията на Полша в ЕС и процесът на формиране на високостоковия сектор във фамилните селски стопанства

АГРАРНА ПОЛИТИКА

М. Младенова, Х. Башев, К. Кънева, Н. Котева, В. Хаджиева, М. Рисина, М. Анастасова, Д. Митова - Състояние и перспективи за развитие на земеделските стопанства при прилагането на ОСП на ЕС в България

Ц. Ковачева, И. Петрова, Н. Маламова, П. Йовчевска - Влияние на ОСП върху развитието на хранителната индустрия в България

Н. Стоянов, В. Хаджиева, П. Йовчевска, Б. Иванов, А. Русенов - Състояние и очаквани промени в животновъдството в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Д. Николов, Е. Иванова, И. Попов - Анализ на небанковите микрофинансови услуги в селските райони

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Я. Славова, М. Атанасова - Структурни промени в българското земеделие и Общата селскостопанска политика

М. Вигер - Дейности на структурната политика за развитие на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони

А. Шикорска - Структурни промени в селската икономика

ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ

И. Янакиева - Проблеми със земята и отражението им върху прилагането на ОСП

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Р. Попов - Развитието на селските райони след присъединяването на България към ЕС

Р. Попов, О. Боюклиев, М. Атанасова, М. Анастасова-Чопева, И. Боевски, Н. Маламова, Б. Иванов - Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС

А. Вжохалска- Социално-икономически промени в селските райони през първите години на членство в ЕС

П. Хмелински, А. Отловска - Развитие на предприемачеството в селските райони в първите години след присъединяването на Полша към Европейския съюз

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

З. Флорианчик - Доходност на селското стопанство в първите години след присъединяването на Полша към ЕС

Б. Карват-Вожниак, П. Хмелницки - Социално-демографска структура на населението и трудовите ресурси във фамилните стопанства на Полша

Съдържание на брой 4/2007 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Б. Иванов - Икономика на транзакционните разходи в съвременното развитие на кооперациите

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

В. Хаджиева - Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъединяването на България към Европейския съюз

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Д. Николов - Състояние и перспективи на застрахователния пазар в земеделието

Д. Дохчева - Изследване на ограничаването на достъпа до банков кредит на земеделските производители

И. Акхисар, Д. Илдиртан - Клъстерен анализ на турските търговски банки по основни фактори

Я. Славова, М. Атанасова, Б. Атанасова, Ц. Оджакова - Тютюневият пазар и възможностите за алтернативна заетост на населението в тютюневите райони

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Р. Ненова - Дискретна оптимизация на инвестиционни стратегии за създаване на трюферия

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Е. Видинова, М. Михов - Методически подход за определяне на разходите за гаранционно обслужване на селскостопанска техника

АГРОМАРКЕТИНГ

А. Симова - Проучване на преработвателите на пчелен мед в България

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Съдържание на брой 5/2007 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

В. Хаджиева - Очаквано влияние на Общата селскостопанска политика върху развитието на зеленчукопроизводствените стопанства

П. Борисов - Конкурентоспособност на лозарските стопанства от Южен лозарски район

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

И. Боевски - Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони

М. Драганов - Анализ на търсенето на кредити в селските райони

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

С. Стоянова - Значимост на количествените параметри и качествените характеристики за развитието на кооперациите от област Шумен

Е. Василев, М. Стойкова - Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви

Я. Горинов, К. Лиджи - Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българското сиво говедо в чисто състояние

Е. Видинова - Машинно-тракторният парк на българското земеделие - състояние, проблеми и препоръки

АГРОМАРКЕТИНГ

Т. Радев - Прилагане на маркетинговата стратегия като концепция за управление на производството и търговията с вино

А. Симова - Производството на пчелен мед в България - състояние и перспективи на развитие

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 5./2007

Съдържание на брой 6/2007 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

И. Боевски - Кратък преглед на теориите за кооперацията

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

С. Стоянова - Възможности за подобряване структурата на капитала на кооперациите от област Шумен

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Б. Иванов - Фактори, определящи размера на стопанствата в млечния сектор

А. Новакова, К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков - Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

М. Атанасова, М. Николова - Проблеми и перспективи при отглеждането на лешник в България

ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА

П. Йовчевска, В. Гайдарска - Биогориво от животински продукти - eлемент от мултифункционалността на селското стопанство

Ю. Джабарова - Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Н. Маламова - Съблюдаване на европейските изисквания за безопасност на храните от малките и средните предприятия във Великобритания

Х. К. Тхан - Състояние и проблеми в развитието на фермерското земеделие в провинция Тхъа Тхиен Хюе - Ср Виетнам

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 6./2007