Състояние и проблеми в развитието на фермерското земеделие в провинция Тхъа Тхиен Хюе - СР Виетнам

Докторант ХОАНГ КУАНГ ТХАН
Университет за национално и световно стопанство - София, Катедра “Агробизнес”

Резюме: Целта на статията е да се изследва социално-икомическото състояние на фермерските стопанства (ФС) в провинция Тхъа Тхйен Хюе, да се разкрият проблемите при тяхното функциониране и се предложат мерки за преодоляването им. Разкриването на факторите, влияещи върху тяхното състояние и проблемите при функционирането им, може да съдейства за преодоляването им, развитието и адаптирането на ФС във Виетнам към изискванията на съвремените пазарни условия, за рационализиране на управленските решения както в отделни фермерски стопанства, така и в регионален и национален мащаб.
Обект и предмет на изследването са ФС от четирите производствени направления (отглеждане на едногодишните култури - ФЕК; отглеждане на трайни насаждания - ФТН; животновъдно производство - ЖФ; и универсално растениевъдно-животновъдно производство - УФ), в три от 8-те окръга на провинция Тхъа Тхйен Хюе - Фуванг, Фулок и Алъой. Изборът на окръзите се дължи на географските, икономическите и социалните характеристики. Изследването на ФС в провинция Тхъа Тхйен Хюе се осъществява чрез използване на първичната информация, набирането на която е извършено през 2004 г., от автора чрез прякото анкетиране на фермерите в избраните окръзи по предварително подготвени въпросници.
Проблемите, които затрудняват функционирането и развитието на ФС в Тхъа Тхйен Хюе, така и във Виенам, могат да се групират в две групи - вътрешни и външни: към вътрешните се отнасят проблемите, свързани с обезпечеността на фермите със земя, финансовата и техническата осигуреност на производството, реализацията на произведената от тях продукция и снабдяването със суровини и материали, техническите, икономическите и организационно-управленските знания на фермерите, както и квалификацията на заетите в отделните типове ферми. Външните фактори кореспондират с въздействия от външната среда - макроикономическа, социална, правна, образователна, екологична.
За повишаване на ефективността, жизнеспособността на фермите и превръщането им в съвременни земеделски структури е нужно вътрешно усъвършенстване на елементите на фермерската система, разработването и прилагането на целенасочена регионална и национална аграрна политика, съдействаща за това.
Ключови думи: фермерско земеделие, фермерско стопанство, ферма, Виетнам

Прочетете цялата статия - PDF файл

Status and Problems in the Development of Farms in the Province Thua Thien Hue, Socialist Republic of Vietnam

H. Q. THANH
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
Agriculture is a traditional sector in the economy of Vietnam that plays main role in the development of rural regions. The most important strategic task for development of Vietnamese agriculture is to build up and develop a farmer's type production structure.
The objective of the article is to examine the socio-economic status of farms in the province Thua Thien Hue, to reveal the problems in their functioning and to suggest measures for their overcoming. Object the research are farms of four identified production directions: crops production, growing of perennial plants, stock-breeding, and the universal crop-livestock production, from three of the eight counties of the province Thua Thien Hue - Phu Vang, Phu Loc, A Luoi. The choice of these counties is based on their geographical, economic and social characteristics. The chosen counties appear as representatives for the three groups of geographical areas of the province - mountain (A Luoi), semi-mountain (Phu Loc), and plain (Phu Vang). The counties also represent the three types of rural regions by economic level - developed (Phu Vang), medium (Phu Loc), and less developed (A Luoi). The research of farms in the province Thua Thien Hue is realized with the use of primary information, gathered in 2004 from the author by a direct interviews in the chosen counties. In the survey are included all farms, corresponding to the criteria, regulated by the Ministry of Agriculture and Rural development and the General Statistic Office of Vietnam with Regulation No 69/2000/TTLT/BNN-TCTK from 6/2000. All 75 farms surveyed, represent 41,9% of the general number of farms in Thua Thien Hue.
The result from the empiric research in the province of Thua Thien Hue confirmed the weaknesses of farms in Vietnam: small size of parcels and land fragmentation, not developed land market, difficulties with the access to financial sources, small shares of investment for machines and equipment, which is an expression of the low level of mechanization of farms.
Farms in Thua Thien Hue are characterized with larger-scale of production, outputs and degree of marketization in comparison with the traditional-family farms. Irrational correlation and ineffective way of use of the production factors are still typical, the existing contradiction between relatively large-scale commodity production and implementation of the traditional primitive technologies of production that prevent the expression of priority of farms, in front of traditional familial farms.
Problems, impeding functioning and development of farms in the province are ensures with land, supplying of raw materials, quality of labor, imperfection of juridical framework for the development of farm, lack of policy and measures to support and facilitate development of farms, less developed markets of main production factors, and markets for agricultural production, low quality of the existing infrastructure, and lack of information.
For increasing the effectiveness, the viability of farms and their transformation into modern agricultural units, is important that not only the inner-elaboration of the farm system elements, but the purposeful regional and national agrarian politics will cooperate.

Key words: Farm, farmer's agriculture, family farm, Vietnam.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.09.2007 г.