Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България

Гл. ас. Юлия Джабарова
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се пазари в световен мащаб. За България това направление е все още ново, недобре развито и изследвано, въпреки неговото приоритетно значение в агро-екологичната политика на МЗГ. Вътрешният пазар е неразработен - предлагането е ограничено, съществува латентно търсене. На този етап от развитието си, пазарът на биологични храни в страната се определя като “зараждащ се”. Ключов фактор в процеса на развитие и растеж на пазара на биологични храни е потребителят на висококачествени, безопасни и здравословни храни.
Целта на статията е да се изследва поведението на потребителите на биологични хранителни продукти в България - да се дефинира профилът на потребителя, да се определят основните мотиви и бариери при покупка на биологични храни, както и да се установи равнището на удовлетвореност, нагласи и очаквания в процеса на покупка.
Резултатите от проведеното емпиричното изследване показват, че дори и бавно, потребителят на биологични храни в България започва да се оформя като пазарна сила, която показва високо мотивирано и осъзнато поведение в процеса покупка. Уникалният профил на потребителя го определя като представител с висок социален статус, включващ икономическо положение, образование и начин на живот.

Ключови думи: пазар, потребители, биологични храни, поведение.

Прочетете цялата статия - PDF файл

A Study of Consumer Behavior Towards Organic in Bulgaria

Y. Dzhabarova
Agrarian University - Plovdiv

(Summary)
The organic market is one of the fastest growing ones worldwide. As for Bulgaria, this sector is still quite new and not yet well developed, even though it is admitted major priority in the agro-ecological policy of the Ministry of Agriculture and Forestry. The domestic market is underdeveloped - the supply is limited, as existing latent demand. Hitherto, by this phase of the development, the market of organic foods in the country is thought as emerging. The organic market share is less than 1 per cent. Less than 5 per cent of the organic produce is realized on the domestic market (National Plan, 2005). The cue factor in the development process and the growth of the organic food market is the client of high quality, safety and healthy stuffs.
The goal of the research is to investigate the behavior of the customers of organic foods in Bulgaria - to depict the profile of those customers, being described main motives and barriers for buying organic food as well as to specify the level of satisfaction, attitudes and expectations in the buying process.
The results from carried out empirical survey show that even slowly, customer of the organic food in Bulgaria begins to shape as a market force, which shows a high-motivated and conscious behavior in the buying process. The unique profile of customer determines him as an agent with high social status, including economic standing, education level and life-style.

Key words: market, customers, organic foods, behavior

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 02.10.2007 г.