Биогориво от животински продукти ­ eлемент от мултифункционалността на селското стопанство

Ст.н.с. д-р Пламена Йовчевска
Институт по аграрна икономика –­ София
Ст.н.с. д-р Вергиния Гайдарска
Институт по животновъдство ­– Костинброд

Резюме: Целта на статията е да се потърси връзката между производството на биогориво от животински продукти и мултифункционалността на селското стопанство. Мултифункционалността на отрасъла произтича от ролята му за създаването на жизнено необходимите за отделния индивид и за обществото като цяло земеделски продукти и блага, от значението му за опазване на околната среда, диверсификацията на производството и др. Всички тези качествени характеристики на мултифункционалното земеделие определят не само мястото му в икономиката на селските райони, придвид променената философия на ОСП, но предопределят неговото съществено и значимо влияние за националната икономика.

Ключови думи: биогориво от отпадни животински продукти, мултифункционално земеделие, Обща селскостопанска политика (ОСП).

Прочетете цялата статия - PDF файл

Biofuel from Animal Products - a Component of the Multifunctionality of Agriculture

Pl. YOVCHEVSKA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia
V. GAYDARSKA
Institute of Animal Science ­ Kostinbrod

(Summary)
The aim of the article is to find the connection between production of biofuel from animal products and multifunctionality of the agriculture. The multifunctionality of the agriculture is given by the branch’s role in production of the essential agricultural products for both individuals and the society, its significance in preserving the environment, diversification of the production etc. All these quantity characteristics of the multifunctional agriculture determine not only its place in the economy of the rural areas, but also its considerable impact on the national economy.

Key words: bio fuel from animal products, multifunctional agriculture, Common Agriculture Policy (CAP).

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5.11.2007 г.