Проблеми и перспективи при отглеждането на лешник в България

Ст.н.с. д-р Мария Атанасова
Институт по аграрна икономика ­ София
Н.с. д-р Магдалена Николова
РЦНПО ­ Кърджали

Резюме: В статията се разглеждат основните проблеми и перспективи за отглеждането на лешник в България. По-важните въпроси, на които се отделя внимание са следните: световно производство и търсене на лешник ­ тенденции, силни и слаби страни, предимства и недостатъци при отглеждането на лешник в България и развитието му като бизнес; диверсификация в земеделието чрез лешникови насаждения; подходящи райони за отглеждане на лешник; използване на присаден посадъчен материал; продуктивни възможности на лешникови сортове добре адаптирани за условията на България; разходи и резултати при отглеждане на лешник и необходими размери на насажденията за осигуряване на задоволителен доход на производителите. На основа представените резултати се твърди, че отглеждането на лешник може да бъде успешен бизнес за условията на България при определени условия, част от които се коментират в статията.
Ключови думи: лешник, диверсификация, проблеми и перспективи, добиви, рентабилност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Problems and Prospects for Hazelnut Cultivation in Bulgaria

M. Atanasova
Institute of Agricultural Ecomics ­ Sofia
M. Nikolova
Regional Center of Applied Scientific Services ­ Kardjali

(Summary)
The present article discusses the major problems and prospects for hazelnut cultivation in Bulgaria. The more important issues that have been paid attention to are as follows: tendencies in the world hazelnut production and demand, strong and weak points, advantages and drawbacks of hazelnut cultivation in Bulgaria and its development as a business; diversification of agriculture through hazelnut plantations; suitable regions for hazelnut cultivation; use of grafted planting material; productive capacities of hazelnut sorts that are well adapted for the conditions in Bulgaria; expenses and results from hazelnut cultivation and necessary dimensions of the plantations for ensuring a satisfactory income for the producers. Based on the presented results, it is claimed that hazelnut cultivation can be a successful business under the conditions in Bulgaria under certain circumstances, some of which are discussed in the article.

Key words: cultivation, diversification, yields, ploblems and perspectives, profitableness.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5.08.2007 г.