Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене

Докторант Атанаска Новакова,
Доц. д-р инж. Красимир Ениманев,
Проф. дтн Кондю Андонов
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Tаско Ерменков
Агенция по енергийна ефективност ­ София

Резюме: Предмет на изследването са нетните икономии от енергия при използването потенциала на атмосферния въздух като възобновяем енергиен източник за сушене на продукция. Приложен е математико ­ икономически метод за моделиране на нетните приходи. Изходна е диаграмата за енталпията и влагосъдържанието на влажния атмосферен въздух (АВ), зависимостите, характеризиращи процеса на сушенето и статистически данни за влагосъдържанието при съответните температури на АВ по климатичните райони на страната. Резултатите се определят в енергетични единици ­ kWh от 1000 погълната от АВ влага и се остойностяват в лева от 1000 погълната от АВ влага. Приходите се сконтират.
Потенциалът на АВ за поглъщане на влага за всеки климатичен район се променя в широк диапазон по месеци както следва: Кнежа ­ 1,16-2,43 пъти спрямо най-ниския потенциал; Сандански ­ 1,3-2,81 пъти; Варна ­ 1,05-2,83 пъти; Чирпан ­ 1,03-2,57 пъти. Средните нива на потенциала по климатични райони се различават съществено ­ от 1,44 до 2,24 пункта.
Очакваните нетни приходи са пропорционални на потенциала на АВ. По месеци се променят както следва: Кнежа ­ 1,12-1,73 пъти спрямо най-високия потенциал; Сандански ­ 1,11-1,63 пъти; Варна ­ 1,01-1,99 пъти; Чирпан ­ 1,04-1,89 пъти. Средните нива на приходите по климатични райони се различават от 1,2 до 2 пункта. Нетните приходи от потенциала на АВ са многократно по- високи за нискотемпературните прoцеси (40-50 °C ). Данните за нетните приходи са за цени на енегоносителя от 0,144 лв./kWh. Сконтирането на нетните приходи показва, че в рамките на наблюдаваните нива на инфлация в страната (4­6%) и средна лихва от 12%, очаква се стойностно нарастване на нетните приходи с около 1,45 пъти при инфлация от 4% и около 1,32 пъти при инфлация от 6%.
Разработената методика за определяне потенциала на атмосферния въздух (АВ) като сушилен агент е приложима за всеки технологичен процес на сушене и диференциране на приходите по климатични райони. Широкият диапазон на промяната на нивата на нетните приходи по месеци и климатични райони (от 5 до 183%), трябва да се отчита при определянето на сроковете на откупуване и изплащане, нетната сегашна стойност на парите и пр.

Ключови думи: възобновяеми източници на енергия, нетни икономии, сушене на продукция, математико-икономическо-моделиране, сконтиране на приходите.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Research on Humid Air Net Saving at Drying

A. Novakova, K. Enimanev, K. Andonov
Angel Kanchev Russe University
T. Ermenkov
Energy Efficiency Agency ­ Sofia

(Summary)
Research subject are the energy net savings at the usage of atmospheric air potential as a renewable energy source at produce drying. A mathematic-economical method for net income modeling is applied. Starting point is the diagram about enthalpy and humidity content of the atmospheric air (AA), parameters characteristic of the drying process and statistical data on humidity content by certain values of the AA and country climatic regions. Results are defined in energy units ­ from 1,000 kg absorbed humidity from the AA and are assessed in lv from 1,000 kg absorbed humidity from the AA. Incomes are discounted.
The AA potential to absorb humidity in every climatic region varies widely by months as follows: Kneja ­ 1.16-2.43 times compared to lowest potential, Sandanski ­ 1.3-2.81; Varna ­ 1.05-2.83; Chirpan ­ 1.3-2.57.Average levels of the potential by climatic regions change from 1.44 to 2.24 units.
Expected net income is in direct proportion to the potential of the AA. It varies by months as follows: Kneja ­ 1.12-1.73 times in comparison with the highest potential; Sandanski ­ 1.11-1.63 times; Varna ­ 1.01-1.99 times; Chirpan ­ 1.04-1.89 times. Average income level by climatic regions changes from 1.2 to 2 units. Net income from the AA potential is higher for low temperature processes (40-50 °C). Net income data is assessed by energy price 0.144 BGN/kWh. Discount of net income shows, that within the examined inflation level in the country (4­6%) and average interest rate 12%, expected net income increase is 1.45 time at inflation rate 4% and around 1.32 times at inflation rate 6%.
The represented methodology for defining the AA potential as drying agent, is applicable for every technological process of drying and differentiating income by climatic regions. The vast range of net income level change by months and climatic regions (from 5 to 183%), and should be considered at planning terms for buy off and refunding, as well as net present money value, etc.

Key words: renewable energy sources, net savings, produce drying, mathematical and economic modeling, income discount.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.