Фактори, определящи размера на стопанствата в млечния сектор

Н.с. д-р БОЖИДАР ИВАНОВ
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Изследването е предназначено да разкрие основните фактори, които предопределят средния размер на стопанствата в млечния сектор и които сьщевременно задьржат предприемането на структурни преобразования в производствените стопанства. Като инструмент в анализа е използвана статистическа информация от различни вторични източници, прилагайки аналитико-дедуктивния подход на обобщаване на резултатите от проучването. Класирането на факторите според тяхното значение и влияние върху размера на млечните стопанства е осъществено чрез претеглянето на тяхното действие и последици, определяни като критични за млекопроизводството. Факторите, смятани като основна причина за сегашното равнище на производство в млечния сектор и включени в анализа са: технологични, ценови, капиталови и демографски. С влиянието на тези фактори и с тяхната неблагоприятна структура през годините на прехода се свързва основно днешната раздробеност на производството, занижената рентабилност, влошената стоковост и пазарната ориентация, намалената конкурентоспособност и т.н. Всички тези фактори сериозно и осезаемо подтискат развитието на млечното производство у нас и в тяхното решаване се крият възможностите за подобряване ситуацията в този сектор, защото без окрупняване, концентриране и стабилизиране, млечното производство няма да издържи на конкуренцията и ще затъва в проблемите си.
Ключови думи: млечен сектор, фактори, технологии, цени, капитал, трудови ресурси, ефективност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Factory Determining the Size of Farms in Dairy Sector

B. Ivanov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The study is dedicated to disclose the main factors that along with determining the average size of the farms in the dairy sector, inhibiting the initiation of structural adjustments in production farms. As a tool in the analysis is used statistical data from different secondary sources, applying the analytic-deductive approach of summarization of results from the research. The ranking of the factors supposing their importance and impact on the size of dairy farms is fulfilled through weighting out their effect and consequences considered as critical for dairy production. The factors that are thought as essential reason for present state of the production in dairy sector and that are included in the analysis are: technological, price, capital and demographical. With the impact of those factors and with their adverse structure through the past years is explicated mainly the present fragmentation of the production, the deprived return, detriment commoditization and market orientation, slackened competitiveness, etc. All these factors are crucial and tangibly deprive the development of dairy production in Bulgaria and in their solution are placed the possibilities for improvement of the situation in this sector because without enlargement, concentration and stabilization, the dairy production might not withstand the outside competition and will plunge into the problems around.

Key words: dairy sector, factors, technology, price, capital, labor resources, efficiency.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 09.10.2007 г.