Кратък преглед на теориите за кооперацията

Ст.н.с. д-р ИВАН БОЕВСКИ
Институт по аграрна икономика ­ София

“Кооперативната идея е божественият подарък за човешка свобода”,
Hasselmann, E. (1968).

Резюме: Статията е опит за систематизиране на различните теории за кооперацията, при което фокусът е върху тези, които възникват през последните 50 години. По подробно са разгледани: Нео-нео класическите теории, включващи “Теория та “стимул-принос”, “Теорията за коалицията”, “Теорията за новата институционална икономия” и “Теорията за новата политическа икономия”. Значително място се отделя на “Системната теория на Дюлфер”. Многообразието от кооперативни теории намира израз и в многообразието от дефиниции за кооперацията, което от своя страна затруднява научния анализ. Предлага се да се премине от старите подходи за дефиниране на кооперацията, базирани върху използване на същността на кооперацията към модерните подходи за дефинирането й, използващи номиналистични методи.
Ключови думи: кооперативни теории, кооперации, колективно действие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Brief Review of the Cooperation Theories

I. Boevsky
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The present paper is a trial for systematization of different theories concerning the cooperation, as the focus is set on those have appeared during last 50 years. The more deeply are scrutinized: “Theory of New Institutional Economics” and “Theory of New Politics Economy”. The important place is dedicated to the “System theory of Dulfer”. The multifaceted constellation of theories about cooperation results in a multifaceted aggregation of definitions for cooperation, which from the other hand inhibits the scientific analysis. It is assumed to traverse through the classical approaches for definition of cooperation, based on using of the cooperation essentiality into modern approaches for cooperation definition, resorting to nominal methods.

Key words: Cooperation theories, cooperatives, collective actions.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5. 05. 2007 г.