ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" - БР. 5/2007
(AUTHOR INDEX)

Рибов, М. - цитиран от П. Борисов в “Конкурентоспособност на лозарските стопанства от Южен лозарски район" - № 5/2007
Крамер, Й. - цитиран от И. Боевски в “Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони" - № 5/2007
Томев, Л. - цитиран от И. Боевски в “Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони" - № 5/2007
Найденова, З. - цитирана от И. Боевски в “Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони" - № 5/2007
Николова, А. - цитирана от И. Боевски в “Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони" - № 5/2007
ДоЧкова, Б. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Блажев, В. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Томов, П. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ДонЧев, К. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Кирилов, А. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Радева, В. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Чакъров, Р. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ЖелЯзков, Т. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Кертиков, Т. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Димитрова, Цв. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ПаЧев, И. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
КраЧунов, И. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ДамЯнова, Н. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
КюЧукова, А. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Златков, И. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Копривленски, В. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
МиЧев, Г. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Панайотова, Г. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ЙовЧевска, П. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Петров, Г. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Джандармова, Б. - цитирана от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
ЯнЧев, Б. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Тодоров, Н. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Маринов, А. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Алексиев, А. - цитиран от Е. Василев и М. Стойкова в “Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви" - № 5/2007
Захариев, З. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Карабалиев, Ив. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Петров, Й. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Кръстанов, Хр. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Кръстев, М. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Александров, М. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Карабалиев, Ив. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Петков, П. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Иванов, М. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Отузбиров, Р. - цитиран от Я. Горинов и К. Лиджи в “Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българско сиво говедо в чисто състояние" - № 5/2007
Иванов, П. - цитиран от Т. Радев в “Прилагане на маркетинговата стратегия като концепция за управление на производството и търговията с вино - № 5/2007
Bound, G. - cited by T. Radev in “Implementation of the Marketing Strategy as a Conception for Management of Wine Production and Trade" - № 5/2007
Amborosi, M. - cited by I. Boevsky in “Importance of Microfinancing for the Struggle with Poverty and for the Development of Rural Regions - № 5/2007
Hattiarachchi, R. - cited by I. Boevsky in “Importance of Microfinancing for the Struggle with Poverty and for the Development of Rural Regions - № 5/2007
Mayer, H. - cited by I. Boevsky in “Importance of Microfinancing for the Struggle with Poverty and for the Development of Rural Regions - № 5/2007
Respons, A. - cited by I. Boevsky in “Importance of Microfinancing for the Struggle with Poverty and for the Development of Rural Regions - № 5/2007
Frame, J. - cited by E. Vasilev and M. Stoykova in “Economic Efficiency of Some Alternative Regimes of Using Lucerne Stands" - № 5/2007
Charlton, J. - cited by E. Vasilev and M. Stoykova in “Economic Efficiency of Some Alternative Regimes of Using Lucerne Stands" - № 5/2007
Laidlow, S. - cited by E. Vasilev and M. Stoykova in “Economic Efficiency of Some Alternative Regimes of Using Lucerne Stands" - № 5/2007
Pannell, P. - cited by E. Vasilev and M. Stoykova in “Economic Efficiency of Some Alternative Regimes of Using Lucerne Stands" - № 5/2007
Ivancevich, J. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Porter, M. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Pettigrew, A. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Twomey, D. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Pride, W. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Van Duren - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Martin, L. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Westgren, R. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Armstrong, J. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Collopy, F. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Zikmund, W. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Kleiman, L. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Owen, N. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Ling, X. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007
Gorynia, M. - cited by P. Borisov in “Competitiveness of Vine-Growing Enterprises in Southern Region" - № 5/2007