Прилагане на маркетинговата стратегия като концепция за управление на производството и търговията с вино

Докторант Теодор Радев
Аграрен университет ­ Пловдив

Резюме: Целта на статията е да се анализират стратегическите маркетингови дейности при формулиране и изпълнение на маркетинговите стратегии, които се извършват във винопроизводителните предприятия от Южния лозаро-винарски район.
Маркетинговата стратегия е разгледана като средство за прилагане на маркетинговата концепция за управление. Като се базира на системния подход тя превръща влиянието на външната среда в характеристики на фирмения продукт.
Пред винарския бранш стоят множество проблеми ­ недостатъчно количество качественна суровина, изостряне на конкуренцията, промяна в потребителските вкусове и др. Необходимо е да се вземат комплексни решения, които да създадат възможност за развитие на сектора в новите условия. За целта е необходимо да се разработват и прилагат убедителни маркетингови стратегиии. Това се постига чрез извършване на набор от стратегически маркетингови дейности.
Анализът показва, че дейности които са в основата на маркетинговата стратегия ­ действаща информационна система, сегментиране на пазара, развиване профил на целевия пазар, количественно поставяне на маркетниговите цели, изграждане на ситема за контрол на изпълнението на маркетинговата стратегия, не се изпълняват от значителна част от изследваните обекти.
Поради това, че между изпълнението на стратегическите маркетингови дейности и наличието на маркетингово звено в структурата на предприятията съществува закономерна връзка, прогнозираме че в близките години фирмите ще насочат усилията си към подобряване на своя маркетинг. Това ще създаде възможност за пълноценно прилагане на маркетинговата стратегия като концепция за управление на производството и търговията с вино.
Ключови думи: системен подход, маркетингова концепция, маркетингова стратегия, стратегически маркетингови дейности.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Implementation of the Marketing Strategy as a Conception for Management of Wine Production and Trade

T. Radev
Agrarian University ­ Plovdiv

(Summary)
The aim of the article is to analyze the strategic marketing activities in the formulation and execution of the marketing strategies that are performed in the wine-producing enterprises in the South vine-growing and wine-producing region.
The marketing strategy is discussed as a means for application of the marketing conception for management. Based on the systemic approach, it converts the influence of the environment into characteristics of the firm product.
The wine-producing sector faces a number of problems - insufficient amount of high quality raw materials, intensification of competition, change in the consumers' tastes, etc. It is necessary to make comprehensive decisions that will create a possibility for development of the sector under the new conditions. For this purpose it is necessary to elaborate and implement convincing marketing strategies. This is achieved by the performance of a number of strategic marketing activities.
The analysis shows that the activities the marketing strategy is based on (operative information system, market segmentation, development of the target market profile, quantitative setting of the marketing aims, development of a system for control of the marketing strategy execution) are not performed by a substantial part of the investigated subjects.
Because of the fact that a regular relationship exists between the execution of the strategic marketing activities and the existence of a marketing unit in the structure of enterprises we foresee that in the forthcoming years the firms will direct their efforts to marketing improvement. This will create a possibility for application of the marketing strategy as a conception for management of wine production and trade.

Key words: sistem approach, marketing concept, marketing strategy, strategic marketing activities.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.