Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българското сиво говедо в чисто състояние

Ст.н.с. д-р Янко Горинов, Н.с. д-р Красимира Лиджи
Институт по животновъдни науки ­ Костинброд

Резюме: Установена е продължителността на периода за излизане от критичната зона на развъждане и необходимите финансови средства за in situ отглеждане на Българското сиво говедо в процеса на съхраняване на биоразнообразието в страната.
В изследването са включени наличното регистрирано поголовие Българско сиво говедо по категории животни към ноември 2005 година. Симулативният анализ е разработен за период до излизане на популацията от рисковата зона на развъждане, според критериите на FAO и съгласно Развъдна програма за съхранение на Българското сиво говедо.
Продължителността на периода за излизане от критичната зона на развъждане при in situ отглеждане на Българското сиво говедо в процеса на съхраняване на биоразнообразието в страната възлизат на 12 години.
Необходимите финансови средства за преодоляване на настоящите икономически условия и нормализиране на производствения процес за целия период достига 5 422 140 лв.
Компесаторните плащания в рамките на 314 евро на 1 говедо нормализират производствената среда в отделната ферма и създават предпоставки за формиране на ФРЗ и преминаване към нормален тип трудови взаимоотношения.
Ключови думи: Българско сиво говедо, застрашена порода, разширено възпроизводство, разходи, приходи, целеви плащания.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Evaluation of the Possibility Bulgarian Great Cattle of Pure Breed to be Reared

Y. Gorinov, Kr. Lidji
Institute of Animal Science ­ Kostinbrod

(Summary)
In accordance with the process of the biodiversity preservation it is fixed the period duration of the crucial rearing area and the financial means for in situ rearing the Bulgarian great cattle.
The study includes all available data registered by Nove, number heads of these cattle by cathegories. Simulative analysis is made till the period step out of the critical area of breeding taking account of the FAO criteria and the Bulagria grey cattle conservation.
The duration of the step out from the critical area in situ rearing of the Bulgarian grey cattle in the process of the Bulgarian biodiversity preservation is 12 years. The needed financial means for overgoing of the present economic conditions and stabilization of the entire reproduction process reach 54,221,140 BGN.
The compensatory payment per head of about 314 EUR are normal for the production milieu of a given farm amd create prerequisites for wage Fund formation and establishment of normal labor relationships.
Key words: Bulgarian great cattle, endangered bread, enlarge reproduction, incomes, expenses, special subsidy

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 14.02.2007 г.