Икономическа ефективност на някои алтернативни режими за използване на люцерновите посеви

Н.с. д-р Емил Василев, н.с. д-р Мая Стойкова
Институт по фуражните култури - Плевен

Резюме: Люцерната е една от икономически най-значимите и разпространени у нас тревно-белтъчни култури, а отличните є фуражни качества и висок продуктивен потенциал я правят незаменим компонент в дажбите на редица селскостопански животни. Драстичното намаляване на посевната площ на люцерната (от 4 145 471 da през 1988 г. до 914 143 da през 2005 г.), налага търсене на най-рационални режими за използването й, повишаващи икономическата ефективност на това производство.
Направените в Института по фуражните култури - гр. Плевен в периода 1994-1998 г. проучвания показаха, че установените в практиката технологии и режими за използване на люцерната само за фураж, или само за семена, имат реалноприложими алтернативни смесени режими на използване, които са с висок икономически ефект.
Приложението на технологията за производство на фураж, съчетана с режим за използване само за фураж през целия период на експлоатация на посева (V2), е икономически ефективно. Формира се чист доход от порядъка на 31,81 лв./da и рентабилност от 29,38%, а себестойността на 1 kg люцерново сено е 0,07 лв.
При отглеждане на люцерната за семена по съответната технология и с режим на използване само за семена (V1), стойностите на основните показатели, характеризиращи най-пълно икономическата ефективност на производството, са значително по-високи: чистият доход е 297,27 лв./da, а рентабилността се повишава два пъти. Това безспорно се дължи на допълнителната продукция, чиито разходи за получаване са по-ниски от приноса є във формирането на общата продукция от единица площ.
Смесените режими на използване на люцерната и за фураж и за семена (V3 V4 V5 V6), са добра алтернатива за производство, особено в години с неблагоприятни климатични условия, когато семедобива може да бъде компрометиран, както и в случаи на нужда от евтин белтъчен фураж, при запазване нивото на доходност и рентабилност на стопанската дейност. От изпитаните четири варианта, като икономически най-ефективни се открояват режимите на използване във V6 и V4.
Прилагането на режима за използване на люцерната през 1-та и 3-та години за фураж, а 2-та и
4-та за семена (V6), осигурява чист доход 125,14 лв./da, висока рентабилност - 54,71% и ниска себестойност на получената основна и допълнителна продукция: 2,22 лв./kg за люцерновите семена; 0,09 лв./kg за сеното и 0,02 лв./kg за люцерновата слама. Аналогичните показатели за V4, при който 1-ва и 2-ра години са предназначени за получаване на фураж, а 3-та и 4-та за семепроизводство, имат следните стойности: чист доход от единица площ 117,99 лв. и рентабилност 53,27%, като нивото на производствените разходи за реализирането и на двата варианта е 103,50 лв.
Проучените режими за използване на люцерновите посеви дават възможност за гъвкавост на продуктовата политика по отношение на един от най-важните фактори на външната среда, в която се реализира земеделската производствена система: климатичните и икономически параметри, което води до повишаване на крайния икономически ефект от функционирането й.
Ключови думи: ефективност, люцерна, режими на използване, смеска

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Efficiency of Some Alternative Regimes of Using Lucerne Stands

E. Vasilev, M. Stoykova
Institute of Forage Crops - Pleven

(Summary)
The lucerne is one of the economically most important and common herbaceous proteinaceous crops in Bulgaria and its excellent forage qualities and high productive potential make it an essential component in the rations of a number of agricultural animals. The drastic decrease of lucerne area (from 4,145,471 da in 1988 to 914,143 da in 2005) necessitates search for most rational regimes of its use and increasing the economic efficiency of this production.
The studies conducted in the Institute of Forage Crops, Pleven during the period 1994-1998 showed that the technologies and regimes of using lucerne only for forage or only for seed established in practice, have really applicable alternative as mixed regimes of use with a high economic effect.
The application of the technology of forage production combined with a regime of use only for forage during the total period of stand exploitation (V2) was economically efficient. A net incomes of the order of 31.81 BGN/da and profitability of 29.38% are formed and the cost price of 1 kg lucerne hay is 0.07 BGN.
Growing lucerne for seed by the appropriate technology and with a regime of use only for seed (V1), results in main indicators characterizing fully the economic efficiency of production, are considerably higher: the net income is 297.27 BGN/da and the profitability increases twice. This is undoubtedly due to the additional output the production costs of which are lower than its contribution to the formation of total production per unit area.
The mixed regimes of lucerne use for both forage and seed (V3 V4 V5 V6) are a good alternative of production, particularly in years of unfavourable climatic conditions when the seed yield can fail, as well as in cases of need of cheap proteinaceous forage maintaining the level of lucrativity and profitability of economic activity. Among the four studied treatments the regimes of use in V6 and V4 standed out as economically the most efficient.
The application of the regime of using lucerne in years 1 and 3 for forage and in years 2 and 4 for seed (V6) provides a net income of 125.14 BGN/da, high profitability of 54.71% and low cost price of the obtained main and additional output: 2.22 BGN/kg of lucerne seed; 0.09 BGN/kg for hay and 0.02 BGN/kg for lucerne straw. The analogous characteristics for V4 where years 1 and and 2 are intended for forage and years 3 and 4 for seed production had the following values: net income per unit area of 117.99 BGN and profitability of 53.27%, the level of production costs for realization of both treatments being 103.50 BGN.
The studied regimes of using lucerne stands provides possibility for flexibal product policy with regard to one of the most important factors of the environment where the agricultural production system is realized i.e. the climatic and economic parameters which result in increase of the final economic effect of its functioning.

Key words: efficiency, lucerne, regime of use, mixture.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.07.2007 г.