Значимост на количествените параметри и качествените характеристики за развитието на кооперациите от област Шумен

Докторант Славена Стоянова
ШУ “Еп. К. Преславски” , Катедра “Икономика и моделиране”

Резюме: Кооперациите са широко разпространени във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС). Общността им предоставя подходящи правни инструменти целящи улесняване развитието на тяхната дейност. Във връзка с това всички правителства осигуряват нужната среда за развитие на кооперациите с цел гарантиране на участието им в икономическия живот наравно с другите форми на сдружаване.
Доброто функциониране на бизнеса на съвременния етап налага обединяване усилията на отделните стопански субекти с цел удовлетворяване на общи бизнес интереси. Кооперирането е полезно и потребно както за регулирането и управлението, така и за законодателите и кредиторите.
Целта на настоящото изследване е да се анализират количествените и качествените характеристики на кооперациите от област Шумен, както и да бъдат предложени насоки за тяхното организационно развитие.
Изследването показва, че като обединения на хора, а не на капитали, кооперациите са изградени на база определени принципи. Те са отличителен белег и същевременно основа за развитие на тези стопански структури. Преобладаваща част от кооперациите в област Шумен работят в отрасъл селско стопанство. Съобразно действащото законодателство и залегналите в него количествени параметри, кооперациите попадат в категорията малки и средни предприятия. Този факт дава възможност тези стопански структури да се възползват от широката гама програми (държавни и на Общността) за развитие, насочени към този сектор на икономиката. Заетите в кооперациите в област Шумен са предимно в и над трудоспособна възраст. Делът на заетите от 16 до 30 години е изключително малък. В бъдеще тази негативна характеристика ще доведе до увеличаване дела на заетите в над трудоспособна възраст. Основна цел на кооперациите от област Шумен е запазването и увеличаването на техния пазарен дял. Кооперациите се развиват най-добре в бързо оборотни браншове ­ производство, услуги, посредничество. Тази тенденция ще се запази и занапред. Като форма на организация на бизнеса, кооперациите показват гъвкавост и адаптивност спрямо бързо променящата се среда. Социално-икономическа роля и значимост, която те демонстрират ги прави атрактивни от гледна точка на избор за развитие на нов бизнес, както и като алтернативна форма на заетост.
Ключови думи: количествени параметри, качествени характеристики, производителни кооперации, потребителни кооперации.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Importance of Quantitative Parameters and Qualitative Characteristics for Development of Cooperatives in Shumen District

S. Stoyanova
K. Preslavski University of Shumen

(Summary)
The cooperatives are widespread in all member countries of European Union (EU). The EU policy provides appropriate legal tools for the sake of facilitating their activity. Thus, the all governments ensure the necessary environment for development of cooperatives in order to indemnify their participation and presence in economic life, equally with other forms of partnership.
The good running of the business in the contemporary time demands uniting and undertaking collective efforts through different economic subjects in order to share and embrace mutual business interests. The cooperation is useful and indispensable as for regulation and management so for legislators and crediting institutions.
The goal of present research is to analyze quantitative and qualitative characteristics of cooperatives in Shumen district as well as being recommended and pointed out the possibilities for their organizational development.
The study indicates that as unions of people not as assembles of capital, the cooperatives are set up based on certain principles. They are distinctive feature along with a basis for development of these economic structures. The predominant part of the cooperatives in Shumen district is engaged in the agricultural sector. Regarding the legislation in force and embodied qualitative parameters, the cooperatives belong and are considered as small and middle-size enterprises. This specific renders them a chance to benefit on wide grant and program spectrum (State and EU run) designated for development in this economic sector. The labor in cooperatives from the Shumen district is prevailed from employees in and over working age. The fraction of the employees in age from 16 up to 30 years old is extremely low. In the future, this negative characteristic will bring about the increase of the employees from over working age. The ultimate aim of the cooperatives from Shumen district is keeping on and lifting up their market share. The most fast developed cooperatives are those operating in intensive and fast turnover sectors - production, services and intermediation. This trend will proceed in future too. As a form for organization of the business, the cooperatives demonstrate resilience and adaptability supposing the dynamic environment. The socio ­ economical role and significance, which they show, makes them more attractive from the choice for development of new business point of view along with as an alternative form of employment.
Key words: quantitative parameters, qualitative characteristics, productive cooperatives, customary cooperative

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.06.2007 г.