Анализ на търсенето на кредити в селските райони

Н.с. д-р Михаил Драганов
Институт па аграрна икономика ­ София

Резюме: Обект на изследване и анализ е търсенето на кредити в селските райони по данни получени от анкетно проучванq проведено през лятото на 2006 г. в 10 различни области на страната и обхваща 112 селски домакинства. По своя характер то не е представително, а предварително, като неговата цел е да разкрие общите тенденции в търсенето на микрокредити в селските райони и ролята на кредитните кооперации за неговото задоволяване. Изводите от анализа на данните обхващат следните по-важни моменти, свързани с развитието на микрофинансирането:
- брой на получени заеми от микрофинансови кредитни институции, размер, източник, предназначение;
- типология на размера на обработваната земя от кредитоискателите;
- други данни, свързани с използване на отпуснатите кредити;
- обезпечение и предпочитани условия за отпускане на кредити.
Ключови думи: микро-кредит, селски райони, конкретно проучване

Прочетете цялата статия - PDF файл

Analysis of Credit Demand in the Rural Regions

M. Draganov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The investigation subject in the article is the credits demand in rural regions according the data, based on a case inquiry. The investigation was undertaken during the summer of 2006 in 10 different areas of the country and is spread out to 112 rural households. By its nature the study is not sample, but typological targeting to reveal the general tendencies of micro-credits demand in the rural areas and the role of credit co-operatives societies for its action. The conclusions of the analysis of the data regard the following more important issues, in connections with the micro-financing:
- Number of the obtained loans for micro-financial credit institution, ammount, source, function;
- Typology of the size of the cultivated land on behalf of the person, applying for credit;
- Other data, in connection with the approved credits;
- Security and preference provisions for granting the credit.

Key words: micro-credits, rural area, case study.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.04.2007 г.