Проучване на преработвателите на пчелен мед в България

Проф. д.ик.н АНТОАНЕТА СИМОВА
СУ “Св. Климент Охридски” ­ София, Факултет “Стопанско управление”

Резюме: Целта на настоящата статия е да представи резултатите от проучване на преработвателите на пчелен мед в България, проведено през периода юни-септември 2006 г. и да оцени подготовката на сектора за членството на страната в ЕС.
По-голямата част от изследваните предприятия реализират своите продукти главно или само на вътрешния пазар. Най-често използваният канал на реализация определя до голяма степен вида на опаковката и разфасовката. Предприятията, ориентирани към вътрешния пазар, продават продуктите си в потребителски опаковки с различна разфасовка. Що се отнася до експортно ориентираните предприятия, те продават продуктите си главно в индустриални опаковки.
Подобно на други сектори в българската хранително-вкусова промишленост и в този сектор все още не е създадено необходимото доверие между производителите и преработвателите на суровината. Анкетираните изтъкват няколко групи проблеми, свързани с отношенията им с пчеларите. На първо място се изтъква липсата на дисциплина и съзнание, проявяващи се в неспазването на Закона за пчеларството и по-специално на задължението производителите да се регистрират. Вторият голям проблем е липсата на предприемачески дух и иновативност у пчеларите, която се проявява в използването на стари производствени технологии и нежелание за модернизирането им. Съществен проблем в областта на производствените технологии продължава да бъде и неспазването на изискването в меда да не се добавят никакви изкуствени подсладители и антибиотици. Почти всички анкетирани отбелязват все пак, че случаите на употреба на забранени лекарства и добавки намаляват.
Контролът върху качеството е сред най-важните фактори, които осигуряват успеха на фирмите на международните пазари. Ето защо всички анкетирани преработватели са изградили различни системи за входящ контрол. Проблем за всички експортно ориентирани преработватели е липсата на национална лаборатория, в която да се правят анализи за наличието на антибиотици.
По-дребните и нови за сектора преработватели смятат, че членството в ЕС е свързано както с увеличаване на количествата произвеждан и изнасян мед, така и с промяна структурата на продажбите на международните пазари по посока на нарастване дела на меда в потребителски опаковки. Повечето от експортно ориентираните фирми смятат, че влиянието на членството ще бъде много по-силно върху продажбите на вътрешния пазар, където сравнително високото мито от 40% при внос от трети страни ще бъде намалено повече от два пъти и конкуренцията ще се засили. Що се отнася до продажбите на пазара на ЕС, влиянието на членството според анкетираните ще се отрази не толкова върху нарастване на количествата, а в улесняване на някои транспортни и митнически формалности.
Анкетираните преработватели не са единни в мнението си относно бъдещето на българското производство на пчелен мед в условията на разширения Съюз. Според някои анкетирани перспективите не само пред българското, но и пред западноевропейското пчеларство не са добри, поради необосновано високите ветеринарни изисквания към сектора, както и поради промяната в ОСП по посока на изплащане на субсидии в зависимост от обработваната земя, а не от броя на отглежданите животни. Преобладаващата група анкетирани имат по-скоро оптимистични нагласи относно мястото на сектора в бъдещия разширен Съюз. Прави впечатление, че повечето от тях свързват тези перспективи с изпълнението на няколко условия, между които са промяната на структурата на предлагане по посока на увеличаване дела на меда в потребителски опаковки, поддържането на стабилно и високо качество, засилването на контролните функции на държавата и ликвидирането на нелегалното производство, разширяването на производството на биологични продукти.
Ключови думи: преработване на пчелен мед, национален пазар.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Study on the Bee-honey Processors in Bulgaria

A. Simova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

(Summary)
This article presents the issues of a study on the bee-honey processors in Bulgaria conducted during June­September, 2006 and evaluates the preparation of this sector for the Bulgarian member ship in the EU.
The majority of the studied enterprises sell the most or entirely of their production on domestic market. The most frequently used selling channel determines to high degree the produce package and break. The enterprises oriented towards the domestic markets sell their commodities by package with different break up. The export oriented enterprises however sell their products mainly by manufacturing packages.
Similarly with the other branches of the Bulgarian food industry there is also in this branch back of confidence between the raw products. The interviewed persons pount out several bunches of problems related to the bee.
The lack of discipline and consciousness is shown on the first place and it concerns neglecting of the Law of Apiculture and the requirement of producers registration. The second great problem is the lack of enterprenership attitude of the bee-masters, evident by using of old technology of production and their indisirable to involve modernization. Significant problem regarding the technologies is the neglecting the of requirement to honey to not be add any sweeten products and antibiotics. Nevertheless all interviewed find that the case of these adding's are diminishing.
The control on the quality is the most important source of profits of the firms on the international markets. This explains the different input control system build up by the processors. The problems of all export oriented processors is the lack of national laboratory for antibiotic analyses.
Smaller and the new for the branch processors find that the membership in EU is related with increasing quantity of the produced and processed bee honey and a change in the selling structure on the international markets in favor of the augmenting shares of the packed honey. The majority of export oriented firms think that the membership will have larger import on the domestic market selling, as far as the import tax of 40% for import from third countries will drop down more than twice and the competition will increase. Concerning the selling on EC market they preview more transport and customs facilities than quantity augmentation.
The views of the processors regaroling the future of the Bulgarian bee-honey production in the conditions of enlarged EU are not similar. Some of them find that the perspective of the Bulgarian as well of the Western European bee-keeping are not good because of the unreasonably strong veterinarian requirements and the change of the Common Agr. Pol. involving subsidies proportional to the size of the cultivated land but not according to the number of reared animals. The prevailing group of interviewed have rather optimistic attitudes regarding the place of the branch in the future enlarged EU. It is imressive that the most part of the persons realates these perspectives with numerous condition as the change of the structure by dominating of the honey consumers packages, maintaining of stable and high quality, improving of the control state functions and liquidation of informal production as well as the augmentation of the organic products packaging.
Key words: processors of bee-honey, domestic market

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.02.2007 г.