Методически подход за определяне на разходите за гаранционно обслужване на селскостопанска техника

Ст.н.с. д-р Елена Видинова, Ст.н.с. д-р Михо Михов
Институт по мелиорации и механизация ­ София

Резюме: Целта на разработката е да се предложи методически подход за определяне на разходите за гаранционно обслужване на селскостопанската техника.
Проблемът с гаранционното и следгаранционното обслужване на земеделската техника винаги е бил и остава актуален за потребителите. Причината за това са значителните загуби от престои на техниката и разходите за поддържане на работоспособността й. Изследванията показват, че стойността на разходите за поддържане на работоспособността на машините и оборудването в земеделието, през периода на ползване, надхвърля многократно продажната им цена. За да повишат конкурентоспособността на техниката, търговските представителства на големите фирми за селскостопанска техника предлагат договори, включващи освен техническо обслужване и ремонт, и система за бързи доставки на резервни части, програми за управление на парк машини и многочислени образователни програми. Значимостта на гаранционното обслужване както за търговците, така и за купувачите на земеделска техника, поражда необходимост от правилно определяне на разходите за него.
На базата на извършена класификация на разходите за възстановяване на работоспособността на машините в гаранционния им срок е разработен методически подход за определяне на разходите за гаранционно обслужване на селскостопанска техника, който може да се използва в практиката от сервизите за гаранционно и следгаранционно обслужване на същата.
Ключови думи: земеделска техника, гаранционно обслужване на техниката, разходи за гаранционно обслужване на техниката

Прочетете цялата статия - PDF файл

Methodical Approach of Estimation of the Costs on Guarantee Servicing of Agricultural Machinery

E. Vidinova, M. Mihov
Institute of Melioration and Mechanization ­ Sofia

(Summary)
The target of the study is to propose a methodical approach of estimation of the costs on guarantee servicing of the agricultural machinery.
The issue on the guarantee and post-guarantee servicing has been and still is current for the consumers. The reason is explainable by the significant lost of due to the machinery outage and the costs of the maintenance of their working capacity. The studies indicate that the amount of the expenditures for this capacity of the machinery and the equipment are several times larger than their selling price. In order to augment its competitiveness the commercial agencies of the big firms of agricultural machinery supply contracts including technical servicing and reparations tog their with a system of fast supply of spare parts, 2 programs of machines, management and training.
The importance of the guarantees servicing regarding the traiders as well as the clients of agricultural machinery explains the need of correct estimation of the costs.
Here is presented methodical approach of costs estimation of the guarantee servicing of the agricultural machinery applicable by the services of guarantee and post-guarantee servicing. The approach is based on a classification of the costs for fitting the mashing for work.
Key words: agricultural machinery, guarantee servicing, costs of guarantee servicing

Статията е постъпила в редакцията на 17.01.2007 г.

See the article as a PDF file